Personal tools
Document Actions

odra.14 parser

by Paul McJones last modified 2019-05-20 16:52

A program by Stanisław Szpakowicz to perform syntactic analysis of written Polish, circa 1978.

* **********************************************************************
*                                   *
*   PROGRAM POCHODZI Z PRACY DOKTORSKIEJ S SZPAKOWICZA        *
*   PT: "AUTOMATYCZNA ANALIZA SKLADNIOWA POLSKICH ZDAN PISANYCH",  *
*   INSTYTUT INFORMATYKI UW 1978^                  *
*   KONCEPCJA PROGRAMU ZOSTALA PRZEDSTAWIONA W PRACY:        *
*   S SZPAKOWICZ: SYNTACTIC ANALYSIS OF WRITTEN POLISH,       *
*   IN: L BOLC(ED ), NATURAL LANGUAGE COMMUNICATION WITH COMPUTERS, *
*   LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, VOL 63, SPRINGER VERLAG 1978 *
*   TAKZE SPRAWOZDANIA INSTYTUTU INFORMATYKI UW NR 64^        *
*   ASPEKTY LINGWISTYCZNE ZOSTALY OMOWIONE W KSIAZCE:        *
*   S SZPAKOWICZ: FORMALNY OPIS SKLADNIOWY ZDAN POLSKICH,      *
*   WYDAWNICTWA UW, W DRUKU^                     *
*                                   *
* *********************************************************************.


-AJOP(".",2,"X'(X'X)")!

** * * * * * * * **
*  WCZYTYWANIE ZDANIA  *
** * * * * * * * *.

-AJOP("&",1,"X'(X'X)")!
+CZ(*Z) -LUB(*K) -WYR(*K,*W,*I,*L) -SUR(*W,*S,*I,*L)
    -OBR(*S,*R,*P) -PYT(*Z,*R,*P) .
+SUR(*U,*U & *J & NIL,*J,*J) -ZK(*J.NIL) -/ .
+SUR(*U,*U & *R,*J,*P) -PR(*R,*S,*J)
  -WYR(*P,*W,*I,*L) -SUR(*W,*S,*I,*L) .
+PR(*J & *S,*S,*J) -PRZECINEK(*J.NIL) -/ .
+PR(*S,*S,*J) .
+WYR(*J,NIL,*I,*L) -ZI(*J.NIL) -/ -CZI(*J,*I,*L) .
+WYR(*J,*J.*U,*I,*L) -LU(*K) -WYR(*K,*U,*I,*L) .
+CZI(*I,*I,*I) -ZK(*I.NIL) -/ .
+CZI(*I,*I,*J) -PRZECINEK(*I.NIL) -/ -LUB(*J) .
+CZI(*S,*I,*L) -LUB(*J) -TI(*J,*I,*L) .
+TI(*J,*I,*L) -ZI(*J.NIL) -/ -CZI(*J,*I,*L) .
+TI(*J,*I,*J) -SPACJA(*I.NIL) .
+OBR(*I & NIL,*I.NIL,*I) -/ .
+OBR(*U & *S,*U.*R,*P) -PRZECINEK(*U.NIL) -/ -OBR(*S,*R,*P) .
+OBR(*U & *S,*V.*W.*R,*P) -SEP(*U,*T,*W) -UNIV(*V,*T.NIL)
  -TRYBBY(*V) -/ -OBR(*S,*R,*P) .
+OBR(*U & *S,*W.*R,*P) -UNIV(*W,*U.NIL) -OBR(*S,*R,*P) .
+TRYBBY(*V) -SYNTAXE(SPOJTRYB(*D).NIL,*V.NIL) -/ .
+TRYBBY(*V) -SYNTAXE(SPOJBY(*D).NIL, *V.NIL) .
+SEP(NIL,*T,*W) -/ -IMPASSE.
+SEP(*U,NIL,*W) -ODP(*U,*W) -/ .
+SEP(*L.*U,*L.*T,*W) -SEP(*U,*T,*W) .
+ODP("M",M) -/ .
+ODP("4S",4S) -/ .
+ODP("4SMY",4SMY) -/ .
+ODP("4SCIE",4SCIE) .
+PYT(?.*R,*R,?) -/ .
+PYT(*R,*R,*P) .
+ZK(".") -/ .  +ZK("?") .
+ZI(" ") -/ .  +ZI(",") -/ .  +ZI(*L) -ZK(*L) .
+SPACJA(" ") .
+PRZECINEK(",").
+PZ(*U.*R) -ZI(*U.NIL)-ECRIT(*U) -SORM(" ") -/ -PZ(*R) .
+PZ(*U.*R) -SORT(*U) -SORM(" ") -/ -PZ(*R) .
+PZ(NIL) -LIGNE .

** * * * * * * * * **
*  PODPROGRAMY POMOCNICZE  *
** * * * * * * * * *.
+ALT(*1,*1.*2).
+ALT(*1,*2.*3) -/ -ALT(*1,*3).
+ALT(*1,*1).
+UZGR(MOS,*R,MOS) -/.
+UZGR(*R,MOS,MOS) -/.
+UZGR(*1,*2,NIJ).
+MIN(*1,*2,*1) -INF(*1,*2) -/.
+MIN(*1,*2,*2).
+DOS(*F,*T,*K) -AJOUT(+(S(*F,*T,*K)).NIL).
+DRS(*F,*T,*K) -S(*F,*T,*K) -SORT(S(*F,*T,*K)) -LIGNE -IMPASSE.
+DRS -DRS(*F,*T,*K).
+PRINT(NIL,*N) -/.
+PRINT(*D,*N) -UNIV(*D,*F.*A) -PRINT(*D,*F,*A,*N).
+PRINT(*D,".",*A,*N) -/ -LIGNE -SKIP(*N) -SORT(*D).
+PRINT(*D,*F,*A,*N) -LIGNE -SKIP(*N) -SORM(*F) -PLUS(*N,1,*M)
  -PRINTLIST(*A,*M).
+PRINTLIST(NIL,*N) -/.
+PRINTLIST(*1.*A,*N) -PRINT(*1,*N) -PRINTLIST(*A,*N).
+SKIP(0) -/.
+SKIP(*N) -SORM(" ") -MOINS(*N,1,*M) -SKIP(*M).
+ANALIZA
  -CZ(*Z) -LIGNE -PZ(*Z)
  -SYNTAXE(ZDANIE(*D).NIL,*Z)
  -LIGNE -SORM("WYNIK ANALIZY - ") -LIGNE
  -PRINT(*D,0) .
+ANALIZASYNTEZA
  -CZ(*Z) -LIGNE -PZ(*Z)
  -SYNTAXE(ZDANIE(*D).NIL,*Z)
  -LIGNE -SORM("WYNIK ANALIZY - ") -LIGNE
  -PRINT(*D,0)
  -SYNTAXE(ZDANIE(*D).NIL,*ZZ)
  -LIGNE -SORM("WYNIK SYNTEZY - ") -LIGNE
  -PZ(*ZZ) -LIGNE .
+PASANC(*A) -ANCETRE(*A) -/ -IMPASSE.
+PASANC(*A) .
-AJOUT(+(ERREUR(ANCETRE(*A))).-(/).-(LIGNE).-(ECRIT(A)).-(LIGNE).
        -(IMPASSE).NIL)!

-NETT!

%ZDANIE(ZDANIE(*D)) == #? %PYTANIE(*D) #? -/ .
%ZDANIE(ZDANIE(*D)) == %ZDANIEZLOZ(*D) #. .

** * * * * * * * **
*  ZDANIA OZNAJMUJACE  *
** * * * * * * * *.
%ZDANIEZLOZ(ZDANIEZLOZ(*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %SPOJPOCZ(*D1) %ZDANIESZER(*D2) %PRZEC(*D3) %ZDANIESZER(*D4) -/ .
%ZDANIEZLOZ(ZDANIEZLOZ(*D1,*D2,*D3,*D4,*D5)) ==
  %SPOJLEWY(*NR,*D1) %ZDANIESZER(*D2) %PRZEC(*D3)
  %SPOJPRAWY(*NR,*D4) %ZDANIESZER(*D5) -/ .
%ZDANIEZLOZ(ZDANIEZLOZ(*D1,*D2,*D3,*D4,*D5)) ==
  %SPOJTRYB(*D1) %ESMY(*L,*O,*D2)
  %ZDANIEOGR(3,*R,*L,3,OZN,PRZE,*NEG,*D3)
  %PRZEC(*D4) %ZDANIEOGR(*NR,*R1,*L1,*O1,WAR,PRZE,*NEG1,*D5) -/ .
%ZDANIEZLOZ(ZDANIEZLOZ(*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %SPOJTRYB(*D1) %ZDANIEOGR(*NR,*R,*L,3,OZN,PRZE,*NEG,*D2)
  %PRZEC(*D3) %ZDANIEOGR(*NR1,*R1,*L1,*O,WAR,PRZE,*NEG1,*D4) -/ .
%ZDANIEZLOZ(*D) == %ZDANIESZER(*D) -/ .
%ZDANIEZLOZ(ZDANIEZLOZ(*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %ZDANIESZER(*D1) %PRZEC(*D2) %SPOJROW(*D3) %ZDANIESZER(*D4) .
%ZDANIESZER(*D) == %ZDANIEPOJ(*D) -/.
%ZDANIESZER(ZDANIESZER(*D1,*D2,*D3)) ==
  %ZDANIEPOJ(*D1) %SPOJSZER(*D2) %ZDANIEPOJ(*D3) .
%ZDANIEPOJ(ZDANIEPOJ(*D1,*D2)) ==
  %ZAIMRZNEG(MIAN,*R,*D1) %ZDANIEOGR(3,*R,POJ,3,*TR,*CZ,NIE,*D2) -/.
%ZDANIEPOJ(ZDANIEPOJ(*D1,*D2)) ==
  %ZAIMRZNEG(DOP,*R,*D1) %ZDANIEZG(NIE,PZ.BIER,*D2) -/ .
%ZDANIEPOJ(ZDANIEPOJ(*D1,*D2)) ==
  %ZAIMRZNEG(*P,*R,*D1) %ZDANIEZG(NIE,PZ.*P,*D2) -/ .
%ZDANIEPOJ(ZDANIEPOJ(*D)) ==
  %ZDANIEELEM(*NR,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) .
%ZDANIEELEM(1,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
       ZDANIEELEM(*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2)) ==
  %SZFRZ(MIAN,*R,*L,*O,*D1) %SZFCZ(OSOB,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D2)
  -/ .
%ZDANIEELEM(3,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
       ZDANIEELEM(*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D)) ==
  %SZFCZ(OSOB, *R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) -/ .
%ZDANIEELEM(2,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
       ZDANIEELEM(*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D)) ==
  %SZFCZ(BEZOS,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) .
%ZDANIEOGR(*NR,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) ==
  %ZDANIEELEM(*NR,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) -/ .
%ZDANIEOGR(*NR,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,ZDANIEOGR(*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG
  ,*D1,*D2,*D3)) == %ZDANIEELEM(*NR,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D1)
  %SPOJSZER(*D2) %ZDANIEELEM(*NR,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D3) .-NETT!
** * * * * * * * * **
*  JEDNOSTKI ZDANIOPODOBNE *
** * * * * * * * * *.
%ZDANIEZE(ZDANIEZE(*D1,*D2)) == %SPOJNIK(4RE,*D1) %ZDANIEZLOZ(*D2) .
%ZDANIEBY(ZDANIEBY(*D1,*D2,*D3)) == %SPOJNIK(4REBY,*D1)
  %ESMY(*L,*O,*D2) %ZDANIEOGR(3,*R,*L,3,OZN,PRZE,*NEG,*D3) -/ .
%ZDANIEBY(ZDANIEBY(*D1,*D2)) ==
  %SPOJNIK(4REBY,*D1) %KCZ(BEZOK,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D2) -/ .
%ZDANIEBY(ZDANIEBY(*D1,*D2)) == %SPOJNIK(4REBY,*D1)
  %ZDANIEOGR(*NR,*R,*L,3,OZN,PRZE,*NEG,*D2) .
%ZDANIEZG(*NEG,*ZG,ZDANIEZG(*NEG.*ZG,*D1,*D2)) ==
  %SZFRZ(MIAN,*R,*L,*O,*D1)
  %ORZECZZG(OSOB,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*ZG,*D2) -/ .
%ZDANIEZG(*NEG,*ZG,ZDANIEZG(*NEG.*ZG,*D)) ==
  -ALT(*WD,OSOB.BEZOS) %ORZECZZG(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*ZG,*D) .
%ORZECZZG(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*ZG,
     ORZECZZG(*WD.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG.*ZG,*D1,*D2)) ==
  %DCZSKL(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*ZG,*WYM,*D1)
  %WYM(*WYM,*WD,*R,*L,*NEG,*D2) -/ .
%ORZECZZG(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*ZG,
     ORZECZZG(*WD.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG.*ZG,*D1,*D2)) ==
  %DCZSKL(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM,*ZG,*D1)
  %WYM(*WYM,*WD,*R,*L,*NEG,*D2) .
%KTORY(MIAN,*R,*L,*O,KTORY(MIAN.*R.*L.*O,*D1,*D2)) ==
  %ZAIMPMPYT(MIAN,*R,*L,*D1) %SZFCZ(OSOB,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D2)
  -/ .
%KTORY(*P,*R,*L,*O,KTORY(*P.*R.*L.*O,*D1,*D2)) ==
  %ZAIMPMPYT(DOP,*R,*L,*D1) %ZDANIEZG(NIE,PZ.BIER,*D2) -/ .
%KTORY(*P,*R,*L,*O,KTORY(*P.*R.*L.*O,*D1,*D2)) ==
  %ZAIMPMPYT(*P,*R,*L,*D1) %ZDANIEZG(*NEG,PZ.*P,*D2) -/ .
%KTORY(*P,*R,*L,*O,KTORY(*P,*R.*L.*O,*D1,*D2,*D3)) ==
  %PRZIMEK(*F,*P,*D1) %ZAIMPMPYT(*P,*R,*L,*D2)
  %ZDANIEZG(*NEG,*F.*P,*D3) .
%KTO(MIAN,*R,KTO(MIAN.*R,*D1,*D2)) ==
  %ZAIMRZPYT(MIAN,*R,*D1) %SZFCZ(OSOB,*R,POJ,3,*TR,*CZ,*NEG,*D2) -/.
%KTO(*P,*R,KTO(*P.*R,*D1,*D2)) ==
  %ZAIMRZPYT(DOP,*R,*D1) %ZDANIEZG(NIE,PZ.BIER,*D2) -/ .
%KTO(*P,*R,KTO(*P.*R,*D1,*D2)) ==
  %ZAIMRZPYT(*P,*R,*D1) %ZDANIEZG(*NEG,PZ.*P,*D2) .

** * * * **
*  PYTANIA  *
** * * * *.
%PYTANIE(PYTANIE(*D1,*D2)) ==
  %PART(CZY,*D1) %ZDANIEZLOZ(*D2) -/ .
%PYTANIE(PYTANIE(*D1,*D2)) ==
  %ZAIMPS(DLACZEGO,*D1) %ZDANIEZLOZ(*D2) -/ .
%PYTANIE(PYTANIE(*D1,*D2)) ==
  %ZAIMPSPYT(*D1) %ZDANIESZER(*D2) -/ .
%PYTANIE(PYTANIE(*D1,*D2)) ==
  %ZAIMPMPYT(MIAN,*R,*L,*D1) %ZDANIEELEM(1,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
                               *D2) -/.
%PYTANIE(PYTANIE(*D)) == %KTO(*P,*R,*D) .

-NETT!

** * * * * * * * **
*  FRAZY RZECZOWNIKOWE  *
** * * * * * * * *.
%SZFRZ(*P,*R,MNO,*O,SZFRZ(*P.*R.MNO.*O,*D1,*D2,*D3,*D4,*D5)) ==
  %SPOJLEWY(*NR,*D1) -ALT(*NR,1.2.3) %FRZ(*P,*R1,*L1,*O1,*D2)
  %PRZEC(*D3) %SPOJPRAWY(*NR,*D4) %FRZ(*P,*R2,*L2,*O2,*D5)
  -UZGR(*R1,*R2,*R) -MIN(*O1,*O2,*O) -/ .
%SZFRZ(*P,*R,*L,*O,*D) == %FRZ(*P,*R,*L,*O,*D) -/ .
%SZFRZ(*P,*R,MNO,*O,SZFRZ(*P.*R.MNO.*O,*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %FRZ(*P,*R1,*L1,*O1,*D1) %PRZEC(*D2) %KSPOJ(*WZ,*D3)
  -ALT(*WZ,(A.TAK4RE).(JAK.TE4R))
  %FRZ(*P,*R2,*L2,*O2,*D4) -UZGR(*R1,*R2,*R) -MIN(*O1,*O2,*O) .
%KRZPODRZ(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) == %KRZDOP(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) -/ .
%KRZPODRZ(2,*P,*R,*L,*O,KRZPODRZ(2.*P.*R.*L.*O,*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %KRZDOP(*NR,*P,*R,*L,*O,*D1) %PRZEC(*D2)
  %KTORY(*P1,*R,*L,*O,*D3) %PRZEC(*D4) .
%KRZDOP(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) == %KRZATR(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) -/ .
%KRZDOP(2,*P,*R,*L,*O,KRZDOP(2.*P.*R.*L.*O,*D1,*D2)) ==
  %KRZATR(2,*P,*R,*L,*O,*D1) %FRZ(DOP,*R1,*L1,*O1,*D2) .
%KRZATR(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) == %KRZ(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) -/ .
%KRZATR(2,*P,*R,*L,*O,KRZATR(2.*P.*R.*L.*O,*D1,*D2)) ==
  %KRZ(2,*P,*R,*L,*O,*D1) %SZFPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D2) -/ .
%KRZATR(2,*P,*R,*L,*O,KRZATR(2.*P.*R.*L.*O,*D1,*D2)) ==
  %SZFPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D1) %KRZ(2,*P,*R,*L,*O,*D2) -/ .
%KRZATR(2,*P,*R,*L,*O,KRZATR(2.*P.*R.*L.*O,*D1,*D2,*D3)) ==
  %SZFPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D1)
  %KRZ(2,*P,*R,*L,*O,*D2) %SZFPRZYM(*P,*R,*L,*ST1,*D3) .
%KRZ(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) == %RZECZSKL(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) -/ .
%KRZ(*NR,*P,*R,MNO,*O,KRZ(*NR.*P.*R.MNO.*O,*D1,*D2,*D3)) ==
  %RZECZSKL(*NR1,*P,*R1,*L1,*O1,*D1) %SPOJSZER(*D2)
  %RZECZSKL(*NR2,*P,*R2,*L2,*O2,*D3)
  -UZGR(*R1,*R2,*R) -MIN(*O1,*O2,*O) -MIN(*NR1,*NR2,*NR) .
%RZECZSKL(1,*P,*R,*L,*O,*D) == %ZAIMRZOS(*P,*R,*L,*O,*D) -/ .
%RZECZSKL(2,*P,*R,*L,*O,*D) == %RZECZ(*F,*P,*R,*L,*O,*D) .
* PONIZSZA DYREKTYWA NIE JEST CZESCIA PROGRAMU.
-UNIV(*E,"%RZECZSKL".*X.*Y.2.*P.*R.*L.*O.*D.NIL)
   -UNIV(*F,"%SZFRZ".*X.*Y.*P.*R.*L.*O.*D.NIL)
-AJOUTC(+(*E).-(PASANC(-(*F))).-(*F).NIL)!


** * * * * * * * **
*  FRAZY CZASOWNIKOWE  *
** * * * * * * * *.
%FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) ==
  %FCZ1W(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) -/ .
%FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
   FCZ(*WD.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2,*D3)) ==
  %FCZ1W(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D1)
  %SPOJSZER(*D2) %FCZ1W(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D3) .
%FCZ1W(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) ==
  %KCZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) -/ .
%FCZ1W(OSOB,*R,*L,*O,OZN,PRZY,*NEG,
    FCZ1W(OSOB.*R.*L.*O.OZN.PRZY.*NEG,*D1,*D2)) ==
  %NEGACJA(*NEG,*D1) %CZPRZYSZ(*R,*L,*O,*NEG,*D2) .
%FRZ(*P,*R,*L,*O,*D) == %KRZPODRZ(*NR,*P,*R,*L,*O,*D) -/ .
%FRZ(*P,*R,MNO,*O,FRZ(*P.*R.MNO.*O,*D1,*D2,*D3)) ==
  %KRZPODRZ(*NR,*P,*R1,*L1,*O1,*D1) %SPOJSZER(*D2)
  %KRZPODRZ(*NR1,*P,*R2,*L2,*O2,*D3) -UZGR(*R1,*R2,*R)
  -MIN(*O1,*O2,*O) .
%SZFCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
    SZFCZ(*WD.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2,*D3,*D4,*D5)) ==
  %SPOJLEWY(*NR,*D1) %FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D2) %PRZEC(*D3)
  %SPOJPRAWY(*NR,*D4) %FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D5) -/ .
%SZFCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) ==
  %FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) -/ .
%SZFCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
    SZFCZ(*WD.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D1) %PRZEC(*D2) %SPOJROW(*D3)
  %FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D4) -/ .
%SZFCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
    SZFCZ(*WD.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D1) %PRZEC(*D2) %KSPOJ(*WZ,*D3)
  %FCZ(*WD,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D4) .
%CZPRZYSZ(*R,*L,*O,*NEG,CZPRZYSZ(*R.*L.*O.*NEG,*D1,*D2)) ==
  %BEDE(*F,*L,*O,*D1)
  %KCZ(PRZK, 0,*R,*L,*O,OZN,PRZE,*NEG,*D2) -/ .
%CZPRZYSZ(*R,*L,*O,*NEG,CZPRZYSZ(*R.*L.*O.*NEG,*D1,*D2)) ==
  %BEDE(*F,*L,*O,*D1)
  %KCZ(BEZOK,0,0,0,0,0,0,*NEG,*D2) -/ .
%CZPRZYSZ(*R,*L,*O,*NEG,CZPRZYSZ(*R.*L.*O.*NEG,*D1,*D2)) ==
  %BEDE(*F,*L,*O,*D1)
  %SZFPRZYM(MIAN,*R,*L,*ST,*D2) -/ .
%CZPRZYSZ(*R,*L,*O,*NEG,CZPRZYSZ(*R.*L.*O.*NEG,*D1,*D2)) ==
  %BEDE(*F,*L,*O,*D1)
  %SZFRZ(NARZ,*R,*L,*O,*D2)  .

-NETT!


** * * * * * * * * * **
*  KONSTRUKCJA CZASOWNIKOWA  *
** * * * * * * * * * *.
%KCZ(IMB,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
   KCZ(IMB.*P.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %DCZSKL(IMB,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,PZ.*P1,*WYM,*D1)
  -ALT(*P1,DOP.BIER)
  %PRZIMEK(PRZEZ,BIER,*D2) %SZFRZ(BIER,*R1,*L1,*O1,*D3)
  %WYM(*WYM,IMB,*R,*L,*NEG,*D4) -/ .
%KCZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
   KCZ(*WD.*P.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2,*D3)) ==
  %DCZSKL(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D1)
  %WYM(*WYM1,*WD,*R,*L,*NEG,*D2) %WYM(*WYM2,*WD,*R,*L,*NEG,*D3) -/ .
%KCZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,
   KCZ(*WD.*P.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG,*D1,*D2,*D3)) ==
  %DCZSKL(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D1)
  %WYM(*WYM2,*WD,*R,*L,*NEG,*D2) %WYM(*WYM1,*WD,*R,*L,*NEG,*D3) .
%DCZSKL(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,
    DCZSKL(*WD.*P.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG.*WYM1.*WYM2,
        *D1,*D2,*D3,*D4,*D5)) ==
  %SPOJLEWY(*NR,*D1) -ALT(*NR,1.2.3)
  %DCZSZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D2) %PRZEC(*D3)
  %SPOJPRAWY(*NR,*D4)
  %DCZSZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D5) -/ .
%DCZSKL(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  %DCZSZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D) -/ .
%DCZSKL(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,
    DCZSKL(*WD.*P.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG.*WYM1.*WYM2,
        *D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %DCZSZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D1)
  %PRZEC(*D2) %KSPOJ(*WZ,*D3) -ALT(*WZ,(A.TAK4RE).(JAK.TE4R))
  %DCZSZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D4) .
%DCZSZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  %DCZN(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D) -/ .
%DCZSZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,
    DCZSZ(*WD.*P.*R.*L.*O.*TR.*CZ.*NEG.*WYM1.*WYM2,*D1,*D2,*D3))==
  %DCZN(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D1) %SPOJSZER(*D2)
  %DCZN(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*WYM1,*WYM2,*D3) .
%DCZN(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,NIE,*WYM1,*WYM2,DCZN(*D1,*D2)) ==
  %PART(NIE,*D1) %DCZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*WYM1,*WYM2,*D2) -/ .
%DCZN(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,TAK,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  %DCZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*WYM1,*WYM2,*D) .
%DCZ( *WD,0,*R,*L,*O,OZN,NPRZ,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  -ALT(*WD,OSOB.OBEC) %OBEC(*F,*L,*O,*WYM1,*WYM2,*D) -/ .
%DCZ( *WD,0,*R,*L,*O,*TR,PRZE,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  -ALT(*WD,OSOB.PRZK) %PRZK(*F,*R,*L,*O,*TR,*WYM1,*WYM2,*D) -/ .
%DCZ(BEZOS,0,0,0,0,WAR,*CZ,*WYM1,*WYM2,DCZ(*D1,*D2)) ==
  %BEZOS(*F,*WYM1,*WYM2,*D1) %PART(BY,*D2) -/ .
%DCZ(BEZOS,0,0,0,0,OZN,*CZ,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  %BEZOS(*F,*WYM1,*WYM2,*D) -/ .
%DCZ(BEZOK,0,0,0,0,0,0,*WYM1,*WYM2,*D) == %BEZOK(*F,*WYM1,*WYM2,*D)
                     -/ .
%DCZ(ODSL,*P,NIJ,*L,3,0,0,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  %ODSL(*F,*P,*L,*WYM1,*WYM2,*D) -/ .
%DCZ(IMCZ,*P,*R,*L,0,0,0,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  %IMCZ(*F,*P,*R,*L,*WYM1,*WYM2,*D) -/ .
%DCZ(IMB,*P,*R,*L,0,0,0,*WYM1,*WYM2,*D) ==
  %IMB(*F,*P,*R,*L,*WYM1,*WYM2,*D) .
-NETT!


** * * * * * * * **
*  JEDNOSTKI POMOCNICZE *
** * * * * * * * *.
%WYM(NIC,*WD,*R,*L,*NEG,NIL) == -/ .
%WYM(PZ.BIER,ODSL,*R,*L,*NEG,*D) == %SZFRZ(DOP,*R1,*L1,*O1,*D) -/ .
%WYM(PZ.BIER,*WD,*R,*L,NIE,*D) == %SZFRZ(DOP,*R1,*L1,*O1,*D) -/ .
%WYM(PZ.*P,*WD,*R,*L,*NEG,*D) == %SZFRZ(*P,*R1,*L1,*O1,*D) -/ .
%WYM(*F.*P,*WD,*R,*L,*NEG,WYM(*D1,*D2)) ==
  %PRZIMEK(*F,*P,*D1) %SZFRZ(*P,*R1,*L1,*O1,*D2) -/ .
%WYM(BEZOK,*WD,*R,*L,*NEG,*D) ==
  %KCZ(BEZOK,*P,*R1,*L1,*O,*TR,*CZ,*NEG1,*D) -/ .
%WYM(PRZM,OSOB,*R,*L,*NEG,*D) == %SZFPRZYM(MIAN,*R,*L,*ST,*D) -/ .
%WYM(PRZM, *WD,*R,*L,*NEG,*D) == %SZFPRZYM(NARZ,*R,*L,*ST,*D) -/ .
%WYM(PRZS,*WD,*R,*L,*NEG,*D) == %FPRZYS1W(*ST,*D) -/ .
%WYM(PYT,*WD,*R,*L,*NEG,WYM(*D1,*D2,*D3)) ==
  %PRZEC(*D1) %PYTANIE(*D2) %PRZEC(*D3) -/ .
%WYM(ZE,*WD,*R,*L,*NEG,WYM(*D1,*D2,*D3)) ==
  %PRZEC(*D1) %ZDANIEZE(*D2) %PRZEC(*D3) -/ .
%WYM(BY,*WD,*R,*L,*NEG,WYM(*D1,*D2,*D3)) ==
  %PRZEC(*D1) %ZDANIEBY(*D2) %PRZEC(*D3) .
%NEGACJA(NIE,*D) == %PART(NIE,*D) -/ .
%NEGACJA(TAK,NIL) == .
%ESMY(POJ,1,*D) == %PART(M,*D) -/ .
%ESMY(POJ,2,*D) == %PART(4S,*D) -/ .
%ESMY(MNO,1,*D) == %PART(4SMY,*D) -/ .
%ESMY(MNO,2,*D) == %PART(4SCIE,*D) .


** * * * * * * * **
*  FRAZY PRZYMIOTNIKOWE *
** * * * * * * * *.
%SZFPRZYM(*P,*R,*L,*ST,SZFPRZYM(*P.*R.*L.*ST,*D1,*D2,*D3,*D4,*D5)) ==
  %SPOJLEWY(*NR,*D1) -ALT(*NR,1.2.3) %FPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D2)
  %PRZEC(*D3)
  %SPOJPRAWY(*NR,*D4) %FPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D5) -/ .
%SZFPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D) == %FPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D) .
%FPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D) == %FPRZYM1W(*P,*R,*L,*ST,*D) -/ .
%FPRZYM(*P,*R,*L,*ST,FPRZYM(*P.*R.*L.*ST,*D1,*D2,*D3)) ==
  %FPRZYM1W(*P,*R,*L,*ST,*D1) %SPOJSZER(*D2)
  %FPRZYM1W(*P,*R,*L,*ST,*D3) .
%FPRZYM1W(*P,*R,*L,*ST,*D) == %KPRZYMIZ(*P,*R,*L,*ST,*D) -/ .
%FPRZYM1W(*P,*R,*LYROW,*D) ==
  -ALT(*WD,IMCZ.IMB) %KCZ(*WD,*P,*R,*L,*O,*TR,*CZ,*NEG,*D) -/ .
%FPRZYM1W(*P,*R,*L,WYZ,FPRZYM1W(*P.*R.*L.WYZ,*D1,*D2,*D3)) ==
  %KPRZYMIZ(*P,*R,*L,WYZ,*D1) %SPOJNIK(NI4R,*D2)
  %FRZ(MIAN,*R1,*L1,*O,*D3) -/ .
%FPRZYM1W(*P,*R,*L,NAJ,FPRZYM1W(*P.*R.*L.NAJ,*D1,*D2,*D3)) ==
  %KPRZYMIZ(*P,*R,*L,NAJ,*D1) %PRZIMEK(*F,DOP,*D2)
  -ALT(*F,Z.ZE) %FRZ(DOP,*R1,*L1,*O,*D3) .
%KPRZYMIZ(*P,*R,*L,ROW,*D) == %ZAIMPMWL(*P,*R,*L,*D) -/ .
%KPRZYMIZ(*P,*R,*L,*ST,KPRZYMIZ(*P.*R.*L.*ST,*D1,*D2)) ==
  %ZAIMPMWL(*P,*R,*L,*D1) %KPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D2) -/ .
%KPRZYMIZ(*P,*R,*L,*ST,*D) == %KPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D) .
%KPRZYM(*P,*R,*L,*ST,*D) == %PRZYMSKL(*P,*R,*L,*ST,*D) -/ .
%KPRZYM(*P,*R,*L,*ST,KPRZYM(*P.*R.*L.*ST,*D1,*D2,*D3)) ==
  %PRZYMSKL(*P,*R,*L,*ST,*D1) %SPOJSZER(*D2)
  %PRZYMSKL(*P,*R,*L,*ST,*D3) -/ .
%KPRZYM(*P,*R,*L,ROW,KPRZYM(*P.*R.*L.ROW,*D1,*D2)) ==
  %PRZYM(*F,*P,*R,*L,ROW,*D1) %PRZYM(*F1,*P,*R,*L,ROW,*D2) .
%PRZYMSKL(*P,*R,*L,*ST,*D) == %PRZYM(*F,*P,*R,*L,*ST,*D) -/ .
%PRZYMSKL(*P,*R,*L,ROW,PRZYMSKL(*P.*R.*L.ROW,*D1,*D2)) ==
  %PRZYS(*F,*ST,*D1) %PRZYM(*F1,*P,*R,*L,ROW,*D2) .

-NETT!

** * * * * * * * **
*  FRAZY PRZYSLOWKOWE  *
** * * * * * * * *.
%FPRZYS1W(*ST,*D) == %KPRZYSIZ(*ST,*D) -/ .
%FPRZYS1W(WYZ,FPRZYS1W(WYZ,*D1,*D2,*D3)) ==
  %KPRZYSIZ(WYZ,*D1) %SPOJNIK(NI4R,*D2) %FRZ(MIAN,*R,*L,*O,*D3) -/ .
%FPRZYS1W(NAJ,FPRZYS1W(NAJ,*D1,*D2,*D3)) ==
  %KPRZYSIZ(NAJ,*D1) %PRZIMEK(*F,DOP,*D2) -ALT(*F,Z.ZE)
  %FRZ(DOP,*R,*L,*O,*D3) .
%KPRZYSIZ(ROW,*D) == %ZAIMPSWL(*D) -/ .
%KPRZYSIZ(*ST,KPRZYSIZ(*D1,*D2)) == %ZAIMPSWL(*D1) %KPRZYS(*ST,*D2)
  -/ .
%KPRZYSIZ(*ST,*D) == %KPRZYS(*ST,*D) .
%KPRZYS(*ST,*D) == %PRZYSSKL(*ST,*D) -/ .
%KPRZYS(*ST,KPRZYS(*ST,*D1,*D2,*D3)) ==
  %PRZYSSKL(*ST,*D1) %SPOJSZER(*D2) %PRZYSSKL(*ST,*D3) .
%PRZYSSKL(*ST,*D) == %PRZYS(*F,*ST,*D) -/ .
%PRZYSSKL(ROW,PRZYSSKL(*D1,*D2)) == %PRZYS(*F,ROW,*D1)
  %PRZYS(*F1,ROW,*D2) .

** * * * * **
*  OKOLICZNIKI *
** * * * * *.
%OKOL(OKOL(*D)) == %FPRZYS1W(*ST,*D) -/ .
%OKOL(OKOL(*D1,*D2)) == %PRZIMEK(*F,*P,*D1) %FRZ(*P,*R,*L,*O,*D2) -/.
%OKOL(*D) == %OKOLZD(*D) .
%OKOLZD(OKOLZD(*D1,*D2,*D3,*D4)) ==
  %PRZEC(*D1) %ZAIMPSPYT(*D2) %ZDANIESZER(*D3) %PRZEC(*D4) -/ .
%OKOLZD(OKOLZD(*D1,*D2,*D3)) ==
  %PRZEC(*D1) %ZDANIEBY(*D2) %PRZEC(*D3) -/ .
%OKOLZD(OKOLZD(*D1,*D2,*D3)) ==
  %ZAIMPSPYT(*D1) %ZDANIESZER(*D2) %PRZEC(*D3) -/ .
%OKOLZD(OKOLZD(*D1,*D2)) == %ZDANIEBY(*D1) %PRZEC(*D2) .


** * * * * * * * * **
*  JEDNOSTKI ELEMENTARNE  *
** * * * * * * * * *.
%RZECZ(*F,*P,*R,*L,*O,RZECZ(*F,*P.*R.*L.*O)) ==
  #*F -S(*F,RZECZ,*P.*R.*L.*O) .
%ZAIMRZ(*F,*P,*R,*L,*O,ZAIMRZ(*F,*P.*R.*L.*O)) ==
  #*F -S(*F,ZAIMRZ,*P.*R.*L.*O) .
%PRZYM(*F,*P,*R,*L,*ST,PRZYM(*F,*P.*R.*L.*ST)) ==
  #*F -S(*F,PRZYM,*P.*R.*L.*ST) .
%ZAIMPM(*F,*P,*R,*L,ZAIMPM(*F,*P.*R.*L)) ==
  #*F -S(*F,ZAIMPM,*P.*R.*L) .
%PRZYS(*F,*ST,PRZYS(*F,*ST)) == #*F -S(*F,PRZYS,*ST).
%ZAIMPS(*F,ZAIMPS(*F)) == #*F -S(*F,ZAIMPS,-).
%PRZIMEK(*F,*P, PRZIMEK(*F,*P)) == #*F -S(*F,PRZIMEK,*P).
%SPOJNIK(*F,SPOJNIK(*F)) == #*F -S(*F,SPOJNIK,-).
%OBEC(*F,*L,*O,*WYM1,*WYM2,OBEC(*F,*L.*O.*WYM1.*WYM2)) ==
  #*F -S(*F,OBEC,*L.*O.*WYM1.*WYM2).
%PRZK(*F,*R,*L,*O,*TR,*WYM1,*WYM2,PRZK(*F,*R.*L.*O.*TR.*WYM1.*WYM2))
  == #*F -S(*F,PRZK,*R.*L.*O.*TR.*WYM1.*WYM2) .
%BEZOS(*F,*WYM1,*WYM2,BEZOS(*F,*WYM1.*WYM2)) ==
 #*F -S(*F,BEZOS,*WYM1.*WYM2) .
%BEZOK(*F,*WYM1,*WYM2,BEZOK(*F,*WYM1.*WYM2)) ==
 #*F -S(*F,BEZOK,*WYM1.*WYM2) .
%ODSL(*F,*P,*L,*WYM1,*WYM2,ODSL(*F,*P.*L.*WYM1.*WYM2)) ==
  #*F -S(*F,ODSL,*P.*L.*WYM1.*WYM2).
%IMCZ(*F,*P,*R,*L,*WYM1,*WYM2,IMCZ(*F,*P.*R.*L.*WYM1.*WYM2)) ==
  #*F -S(*F,IMCZ,*P.*R.*L.*WYM1.*WYM2).
%IMB(*F,*P,*R,*L,*WYM1,*WYM2,IMB(*F,*P.*R.*L.*WYM1.*WYM2)) ==
  #*F -S(*F,IMB,*P.*R.*L.*WYM1.*WYM2).
%PART(*F,PART(*F)) == #*F -S(*F,PART,-).
%BEDE(*F,*L,*O,BEDE(*F,*L.*O)) == #*F -S(*F,BEDE,*L.*O).** * * * **
*  SPOJNIKI *
** * * * *.
%SPOJSZER(SPOJSZER(*D)) == %SPOJNIK(*F,*D) -ALT(*F,I.LUB) -/ .
%SPOJSZER(SPOJSZER(*D)) == %PRZEC(*D) .
%PRZEC(NIL) #. == #. -/ .
%PRZEC(NIL) #? == #? -/ .
%PRZEC(PRZEC) == #*P -PRZECINEK(*P.NIL) -/ .
%PRZEC(NIL) == .
%SPOJROW(SPOJROW(*D)) == %SPOJNIK(*F,*D)
  -ALT(*F,ALE.BO.CHO4C.GDY.JE4SLI.WI4EC) -/ .
%SPOJROW(SPOJROW(*D)) == %KSPOJ(*WZ,*D)
  -ALT(*WZ,(A.TAK4RE).(JAK.TE4R).(MIMO.4RE)) .
%SPOJPOCZ(SPOJPOCZ(*D)) == %SPOJNIK(*F,*D) -ALT(*F,CHO4C.GDY) -/ .
%SPOJPOCZ(SPOJPOCZ(*D)) == %KSPOJ(MIMO.4RE,*D) .
%SPOJLEWY(1,SPOJLEWY(1,*D)) == %SPOJNIK(I,*D) -/.
%SPOJLEWY(2,SPOJLEWY(2,*D)) == %SPOJNIK(ALBO,*D) -/ .
%SPOJLEWY(3,SPOJLEWY(3,*D)) == %SPOJNIK(ZAR4OWNO,*D) -/ .
%SPOJLEWY(4,SPOJLEWY(4,*D)) == %SPOJNIK(JE4SLI,*D) .
%SPOJPRAWY(1,SPOJPRAWY(1,*D)) == %SPOJNIK(I,*D) -/ .
%SPOJPRAWY(2,SPOJPRAWY(2,*D)) == %SPOJNIK(ALBO,*D) -/ .
%SPOJPRAWY(3,SPOJPRAWY(3,*D)) == %KSPOJ(JAK.TE4R,*D) -/ .
%SPOJPRAWY(4,SPOJPRAWY(4,*D)) == %SPOJNIK(TO,*D) .
%SPOJTRYB(SPOJTRYB(*D)) == %SPOJNIK(GDYBY,*D) .
%SPOJBY(SPOJBY(*D)) == %SPOJNIK(4REBY,*D) .
%KSPOJ(A.TAK4RE,KSPOJ(*D1,*D2)) == %SPOJNIK(A,*D1)
                  %PRZYS(TAK4RE,ROW,*D2) -/ .
%KSPOJ(JAK.TE4R,KSPOJ(*D1,*D2)) == %ZAIMPS(JAK,*D1)
                  %PRZYS(TE4R,ROW,*D2) -/ .
%KSPOJ(MIMO.4RE,KSPOJ(*D1,*D2)) == %PRZIMEK(MIMO,DOP,*D1)
                  %SPOJNIK(4RE,*D2) .

-NETT!

** * * * **
*  ZAIMKI  *
** * * * *.
%ZAIMRZOS(MIAN,*R,POJ,3,ZAIMRZOS(*D)) ==
  %ZAIMRZ(*F,MIAN,*R,POJ,3,*D) -ALT(*F,ON.ONA.TO) -/ .
%ZAIMRZOS(DOP,*R,POJ,3,ZAIMRZOS(*D)) ==
  %ZAIMRZ(*F,DOP,*R,POJ,3,*D) -ALT(*F,GO.NIEGO.JEJ.NIEJ.TEGO) -/ .
%ZAIMRZOS(BIER,*R,POJ,3,ZAIMRZOS(*D)) ==
  %ZAIMRZ(*F,BIER,*R,POJ,3,*D) -ALT(*F,GO.NIEGO.J4A.NI4A.TO) .
%ZAIMRZNEG(MIAN,MOS,ZAIMRZNEG(*D)) == %ZAIMRZ(NIKT,MIAN,MOS,POJ,3,*D)
                   -/ .
%ZAIMRZNEG(*P,MOS,ZAIMRZNEG(*D)) ==
  %ZAIMRZ(NIKOGO,*P,MOS,POJ,3,*D) -ALT(*P,DOP.BIER) .
%ZAIMRZPYT(MIAN,MOS,ZAIMRZPYT(*D)) == %ZAIMRZ(KTO,MIAN,MOS,POJ,3,*D)
                   -/ .
%ZAIMRZPYT(*P,MOS,ZAIMRZPYT(*D)) ==
  %ZAIMRZ(KOGO,*P,MOS,POJ,3,*D) -ALT(*P,DOP.BIER) .

%ZAIMPMWL(MIAN,*R,POJ,ZAIMPMWL(*D)) ==
  %ZAIMPM(TEN,MIAN,*R,POJ,*D) -ALT(*R,MOS.MRZ) -/ .
%ZAIMPMWL(MIAN,ZEN,POJ,ZAIMPMWL(*D)) == %ZAIMPM(TA,MIAN,ZEN,POJ,*D)
                    -/ .
%ZAIMPMWL(DOP,ZEN,POJ,ZAIMPMWL(*D)) == %ZAIMPM(TEJ,DOP,ZEN,POJ,*D)-/.
%ZAIMPMWL(DOP,*R,POJ,ZAIMPMWL(*D)) ==
  %ZAIMPM(TEGO,DOP,*R,POJ,*D) -ALT(*R,MOS.MRZ) -/ .
%ZAIMPMWL(BIER,MOS,POJ,ZAIMPMWL(*D)) == %ZAIMPM(TEGO,BIER,MOS,POJ,*D)
                    -/ .
%ZAIMPMWL(BIER,MRZ,POJ,ZAIMPMWL(*D)) == %ZAIMPM(TEN,BIER,MRZ,POJ,*D)
                    -/ .
%ZAIMPMWL(BIER,ZEN,POJ,ZAIMPMWL(*D)) == %ZAIMPM(T4E,BIER,ZEN,POJ,*D)
                    -/ .
%ZAIMPMWL(*P,*R,POJ,ZAIMPMWL(*D)) ==
  %ZAIMPM(*F,*P,*R,POJ,*D) -ALT(*F,JEGO.JEJ) .


%ZAIMPMPYT(MIAN,*R,POJ,ZAIMPMPYT(*D)) ==
  %ZAIMPM(KT4ORY,MIAN,*R,POJ,*D) -ALT(*R,MOS.MRZ) -/ .
%ZAIMPMPYT(MIAN,ZEN,POJ,ZAIMPMPYT(*D)) ==
  %ZAIMPM(KT4ORA,MIAN,ZEN,POJ,*D) -/ .
%ZAIMPMPYT(DOP,*R,POJ,ZAIMPMPYT(*D)) ==
  %ZAIMPM(KT4OREGO,DOP,*R,POJ,*D) -ALT(*R,MOS.MRZ) -/ .
%ZAIMPMPYT(DOP,ZEN,POJ,ZAIMPMPYT(*D)) ==
  %ZAIMPM(KT4OREJ,DOP,ZEN,POJ,*D) -/ .
%ZAIMPMPYT(BIER,MOS,POJ,ZAIMPMPYT(*D)) ==
  %ZAIMPM(KT4OREGO,BIER,MOS,POJ,*D) -/ .
%ZAIMPMPYT(BIER,MRZ,POJ,ZAIMPMPYT(*D)) ==
  %ZAIMPM(KT4ORY,BIER,MRZ,POJ,*D) -/ .
%ZAIMPMPYT(BIER,ZEN,POJ,ZAIMPMPYT(*D)) ==
  %ZAIMPM(KT4OR4A,BIER,ZEN,POJ,*D) .

%ZAIMPSWL(ZAIMPSWL(*D)) == %ZAIMPS(*F,*D)
  -ALT(*F,GDZIE4S.JAKO4S.KIEDY4S.TAK.TAM.TU.WTEDY) .
%ZAIMPSPYT(ZAIMPSPYT(*D)) == %ZAIMPS(*F,*D) -ALT(*F,GDZIE.JAK.KIEDY).


** * * * **
*       *
*  SLOWNIK  *
*       *
** * * * *.
+S(JEST,OBEC,POJ.3.PRZM.NIC).
+S(WIDZI,OBEC,POJ.3.(PZ.BIER).NIC).
+S(WIE,OBEC,POJ.3.PYT.NIC).
+S(WIEMY,OBEC,MNO.1.ZE.NIC).
+S(4SPI,OBEC,POJ.3.NIC.NIC).
+S(KUPI,OBEC,POJ.3.(PZ.BIER).NIC).
+S(CHCE,OBEC,POJ.3.*WYM.NIC) -ALT(*WYM,BEZOK.BY).
+S(ZROBI4E,OBEC,POJ.1.(PZ.BIER).(Z.DOP)).
+S(ZROBI,OBEC,POJ.3.(PZ.BIER).(Z.DOP)).
+S(REZYGNUJE,OBEC,POJ.3.(Z.DOP).NIC).
+S(CZYTA4L,PRZK,MOS.POJ.3.OZN.(PZ.BIER).NIC).
+S(CZYTA4LY,PRZK,MZYW.MNO.3.OZN.(PZ.BIER).NIC).
+S(SPALI,PRZK,MOS.MNO.3.OZN.NIC.NIC).
+S(KUPI4L,PRZK,MOS.POJ.3.OZN.(PZ.BIER).NIC).
+S(KUPI4LBY,PRZK,MOS.POJ.3.WAR.(PZ.BIER).NIC).
+S(KUPILI,PRZK,MOS.MNO.3.OZN.(PZ.BIER).NIC).
+S(CHCIA4L,PRZK,MOS.POJ.3.OZN.*WYM.NIC) -ALT(*WYM,BY.(PZ.DOP)).
+S(KUPOWA4C,BEZOK,(PZ.BIER).NIC).
+S(PRZECZYTA4C,BEZOK,(PZ.BIER).NIC).
+S(SPA4C,BEZOK,NIC.NIC).
+S(KUPI4C,BEZOK,(PZ.BIER).NIC).
+S(KUPIONO,BEZOS,(PZ.BIER).NIC).
+S(CZYTANIE,ODSL,BIER.POJ.(PZ.BIER).NIC).
+S(CZYTANA,IMB,MIAN.ZEN.POJ.(PZ.BIER).NIC).
+S(CZYTAJ4ACY,IMCZ,MIAN.MOS.POJ.(PZ.BIER).NIC).
+S(B4EDZIE,BEDE,POJ.3).
+S(B4ED4A,BEDE,MNO.3).
+S(OJCIEC,RZECZ,MIAN.MOS.POJ.3).
+S(OJCA,RZECZ,DOP.MOS.POJ.3).
+S(KSI4A4RKA,RZECZ,MIAN.ZEN.POJ.3).
+S(KSI4A4RKI,RZECZ,DOP.ZEN.POJ.3).
+S(KSI4A4RK4E,RZECZ,BIER.ZEN.POJ.3).
+S(PIESKI,RZECZ,BIER.MZYW.MNO.3).
+S(PIESK4OW,RZECZ,DOP.MZYW.MNO.3).
+S(MA4LA,PRZYM,MIAN.ZEN.POJ.ROW).
+S(MA4LYCH,PRZYM,DOP.MZYW.MNO.ROW).
+S(MNIEJSZE,PRZYM,MIAN.MRZ.MNO.WYZ).
+S(BIA4LA,PRZYM,MIAN.ZEN.POJ.ROW).
+S(BIELSZE ,PRZYM,MIAN.MRZ.MNO.WYZ).+S(TAK4RE,PRZYS,ROW).
+S(TE4R,PRZYS,ROW).
+S(BARDZO,PRZYS,ROW).
+S(NAWET,PRZYS,ROW).
+S(4ZLE,PRZYS,ROW).
+S(ON,ZAIMRZ,MIAN.*R.POJ.3) -ALT(*R,MOS.MRZ).
+S(ONA,ZAIMRZ,MIAN.ZEN.POJ.3).
+S(NIEGO,ZAIMRZ,*P.*R.POJ.3) -ALT(*P,DOP.BIER) -ALT(*R,MOS.MRZ).
+S(J4A,ZAIMRZ,BIER.ZEN.POJ.3).
+S(NIKT,ZAIMRZ,MIAN.MOS.POJ.3).
+S(NIKOGO,ZAIMRZ,*P.MOS.POJ.3) -ALT(*P,DOP.BIER).
+S(KOGO,ZAIMRZ,*P.MOS.POJ.3) -ALT(*P,DOP.BIER).
+S(TA,ZAIMPM,MIAN.ZEN.POJ).
+S(TEJ,ZAIMPM,DOP.ZEN.POJ).
+S(KT4ORA,ZAIMPM,MIAN.ZEN.POJ).
+S(KT4OREJ,ZAIMPM,DOP.ZEN.POJ).
+S(KT4OREGO,ZAIMPM,BIER.MOS.POJ).
+S(DLACZEGO,ZAIMPS,-).
+S(JAK,ZAIMPS,-).
+S(KIEDY,ZAIMPS,-).
+S(TAK,ZAIMPS,-).
+S(I,SPOJNIK,-).
+S(4RE,SPOJNIK,-).
+S(A,SPOJNIK,-).
+S(ALE,SPOJNIK,-).
+S(TO,SPOJNIK,-).
+S(4REBY,SPOJNIK,-).
+S(LUB,SPOJNIK,-).
+S(NI4R,SPOJNIK,-).
+S(JE4SLI,SPOJNIK,-).
+S(ALBO,SPOJNIK,-).
+S(GDYBY,SPOJNIK,-).
+S(ZAR4OWNO,SPOJNIK,-).
+S(CHO4C,SPOJNIK,-).
+S(PRZEZ,PRZIMEK,BIER).
+S(Z,PRZIMEK,DOP).
+S(BEZ,PRZIMEK,DOP).
+S(NIE,PART,-).
+S(CZY,PART,-).
+S(BY,PART,-).
+S(4SMY,PART,-).
+S(4SCIE,PART,-).
-NETT!
-STOP!
« December 2023 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: