Personal tools
You are here: Home Projects Prolog University of Warsaw Source code ODRA Prolog interpreter distribution tape. Warsaw University, April 1983. odra.2 guide prologuide prolmessages prolster inicster
Document Actions

odra.2 guide prologuide prolmessages prolster inicster

by Paul McJones last modified 2019-05-20 16:52

I. OPIS TASMY DYSTRYBUCYJNEJ

TASMA DYSTRYBUCYJNA ZOSTALA ZALOZONA ZA POMOCA MAKROINSTRUKCJI
COPYOUT (PATRZ MAKROINSTRUKCJA SYSTEMTAPE. TASMA ZAWIERA
NASTEPUJACE ZBIORY:

 1.DEADSTART
 2.GUIDE
 3.PROLOGUIDE
 4.PROLMESSAGES
 5.PROLSTER
 6.INICSTER
 7.PROLSOURCE
 8.INICSOURCE
 9.BOOTSTRAPTEXT
10.MONITORTEXT
11.INICJATOR
12.INICSOURCE
13.PROLOG
14.WARREN
15.PREFIX
16.SORTSCAN
17.GRAPHSQUEENS
18.PARSER
19.TRAINS
20.COMPILER
21.WARPLAN
22.WARPLANTEST1
23.WARPLANTEST2
24.WARPLANTEST3
25.SYSTEMTAPE


DEADSTART JEST OPISANA PONIZEJ MAKROINSTRUKCJA DO INSTALOWANIA SYSTEMU
  KORZYSTA ONA Z POMOCNICZYCH MAKROINSTRUKCJI INICJATOR I PROLSIZE.

GUIDE ZAWIERA NINIEJSZY TEKST OPISUJACY TASME DYSTRYBUCYJNA
  I MAKROINSTRUKCJE DEADSTART.

PROLOGUIDE ZAWIERA OPIS MAKROINSTRUKCJI PROLOG UMOZLIWIAJACEJ
  WYKORZYSTANIE INTERPRETERA.

PROLMESSAGES ZAWIERA BIEZACE INFORMACJE DLA UZYTKOWNIKOW PROLOGU.

PROLSTER I INICSTER ZAWIERAJA ODPOWIEDNIO WIERSZE STERUJACE DLA INTERPRETERA
  I INICJATORA.

PROLSOURCE I INICSOURCE ZAWIERAJA ODPOWIEDNIO TEKSTY ZRODLOWE INTERPRETERA
  I INICJATORA.

BOOTSTRAPTXT I MONITORTEXT SA WYKORZYSTYWANE DO GENEROWANIA PODSTAWOWEGO
  STANU INICJALNEGO.

INICJATOR I PROLSIZE SA MAKROINSTRUKCJAMI WYKORZYSTYWANYMI PRZEZ DEADSTART

PROLOG TO MAKROINSTRUKCJA UMOZLIWIAJACA UZYTKOWNIKOWI WYKORZYSTANIE
  INTERPRETERA, JEJ OPIS ZNAJDUJE SIE W ZBIORZE PROLOGUIDE.

WARREN,PREFIX,SORTSCAN,GRAPHSQUEENS,PARSER,TRAINS,COMPILER,WARPLAN,
  WARPLANTEST1,WARPLANTEST2,WARPLANTEST3 TO PROGRAMY PRZYKLADOWE,
  BLIZSZE INFORMACJE ZNAJDUJA SIE WKOMENTARZACH.

SYSTEMTAPE TO MAKROINSTRUKCJA ZA POMOCA KTOREJ UTWORZONA ZOSTALA
  TASMA DYSTRYBUCYJNA.

II. INSTALACJA SYSTEMU PROLOG.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU PROLOG POLEGA NA WYKONANIU OPISANEJ PONIZEJ
MAKROINSTRUKCJI DEADSTART. ZADNE DODATKOWE INFORMACJE NIE SA W ZASADZIE
POTRZEBNE, MOZNA JE JEDNAK ZNALEZC W PRACY:
 F.KLUZNIAK,S.MATWIN,S.SZPAKOWICZ: OPIS SYSTEMU PROLOG. WARSZAWA, MAJ 79,
 (MASZYNOPIS POWIELONY).


III. OPIS MAKROINSTRUKCJI DEADSTART.

A. MAKROINSTRUKCJA DEADSTART WYWOLANA Z PARAMETREM EXEC SLUZY DO PRZYSTOSOWANIA
  ZBIOROW PROLSOURCE,INICSOURCE,BOOTSTRAPTXT,MONITORTEXT DO PRACY POD
  EGZEKUTOREM^ WYKONUJE ONA KOLEJNO NASTEPUJACE OPERACJE:
  1. KOPIOWANIE PODZBIOROW 1-25 Z TASMY DYSTRYBUCYJNEJ,
  2. MODYFIKOWANIE WYMIENIONYCH WYZEJ WYMIENIONYCH PODZBIOROW,
  3. WYLISTOWANIE ZMODYFIKOWANYCH PODZBIOROW,
Z WYMIENIONYCH NIZEJ PARAMETROW ISTOTNE SA TYLKO: VSN,NOCOPY,PILE,TAB,
MONIT,LISTING.

B. MAKROINSTRUKCJA DEADSTART WYWOLANA BEZ PARAMETRU EXEC WYKONUJE KOLEJNO
  NASTEPUJACE CZYNNOSCI:

  1. KOPIOWANIE PODZBIOROW 2-25 Z TASMY DYSTRYBUCYJNEJ,
  2. KOMPILACJA I WYKONANIE INICJATORA,
  3. MODYFIKACJA I KOMPILACJA INTERPRETERA,
  4. WYKONANIE INTERPRETERA W CELU UZYSKANIA PODSTAWOWEGO
   STANU INICJALNEGO,
  5. LISTOWANIE WSKAZANYCH ZBIOROW,
  6. USUWANIE WSKAZANYCH ZBIOROW.

C. OPIS PARAMETROW MAKROINSTRUKCJI DEADSTART.

MONIT
- SLEDZONE KATEGORIE INFORMACJI, DOMYSLNIE FULLBUT,COMMANDS.

NOCOPY
- POMINIECIE OPERACJI 1(A I B).

NOINIT
- POMINIECIE OPERACJI B.2.

NORUN
- POMINIECIE OPERACJI B.4,B.5,B.6.

MZC=
- ROZMIAR PAMIECI DO KOMPILACJI INTERPRETERA,DOMYSLNIE 65K.

MZ=
- ROZMIAR PAMIECI DO WYKONANIA INTERPRETERA, DOMYSLNIE 45K,
 (POWINNA WYNOSIC W PRZYBLIZENIU 15K+TAB+PILE).

W
- SLEDZENIE MODYFIKOWANYCH WIERSZY TEKSTOW ZRODLOWYCH,
 DOMYSLNIE WYLACZANE.

PILE=
- ZAKRES TABLICY PILE W INTERPRETERZE,DOMYSLNIE 6000.

TAB=
- ZAKRES TABLICY TAB W INTERPRETERZE,DOMYSLNIE 20000.

COMP=
- WYKORZYSTYWANY KOMPILATOR FORTRANU,DOMYSLNIE XFAT.

UWAGA:
GENERUJE SIE RYLE INTERPRETEROW, ILE JEST ZESTAWOW PARAMETROW
PILE, TAB, COMP: PO WYGENEROWANIU INTERPRETERA KASUJE SIE WYKORZYSTANE
PARAMETRY I POBIERA NASTEPNA TROJKE, W RAZIE POTRZEBY PRZYJMUJAC
WARTOSCI DOMYSLNE.
NIE MOZNA KORZYSTAC Z KOMPILATOROW OPTYMALIZUJACYCH XFEW I XFEV
- GENERUJA ONE BLEDNY KOD.

DO KOMPILACJI INICJATORA WYKORZYSTUJE SIE PIERWSZY Z PARAMETROW COMP.

LISTING
- DRUKOWANIE WYDRUKOW Z KOMPILACJI INICJATORA I OSTATNIO KOMPILOWANEGO
 INTERPRETERA, ORAZ WYKONANIA INTERPRETERA.

KEEP
- PARAMETR WYLACZAJACY KASOWANIE ZBIOROW.

KEEPALL
- ZACHOWYWANE SA WSZYSTKIE ZBIORY.

KEEPS
- ZACHOWANE SA PLIKI ZRODLOWE SYSTEMU(5,6,20,21).

KEEPL
- ZACHOWANE SA PLIKI ZAWIERAJACE LISTINGI(NIEZALEZNIE OD
 PARAMETRU LISTING).

KEEPM
- ZACHOWANE SA MAKRODEFINICJE (ZBIORY 2,7,22,23,24).

KEEPE
- ZACHOWANE SA PROGRAMY PRZYKLADOWE.

D. PRZYKLADY WYWOLAN:

DEADSTART VSN=3333,COMP=XFIV,LISTING,KEEPALL
  SPOWODUJE WYGENEROWANIE STANDARDOWEGO SYSTEMU

DEDSTART NOCOPY,NOINIT,TAB=45000,PILE=12000,COMP=XFIV
  SPOWODUJE WYGENEROWANIE INTERPRETERA
  O PAMIECI WYSTARCZAJACEJ DO WYKONANIA
  WSZYSTKICH PROGRAMOW PRZYKLADOWYCH.

*** OPIS MAKROINSTRUKCJI PROLOG ***


MAKROINSTRUKCJA PROLOG POZWALA NA WYWOLANIE I UZYWANIE INTERPRETERA
PROLOGU POD SYSTEMEM GEORGE - 3.


JEJ FORMAT WYWOLANIA ORAZ ZNACZENIE PARAMETROW SA JEDNAKOWE DLA
PRACY W TRYBIE WSADOWYM I INTERAKCYJNYM (Z WYJATKIEM PARAMETRU PAUSE ).


*** OPIS PARAMETROW ***
   ==============


CIAGI UJETE W NAWIASY <,> REPREZENTUJA WARTOSCI PARAMETROW.
CIAGI TE WRAZ Z NAWIASAMI NALEZY ZASTAPIC JAK NASTEPUJE:
  A.    NAZWA PLIKU
  B.    NAZWA PLIKU BEZ NUMERU CYKLU I KODU JEZYKOWEGO
  C.  NAZWA MAKROINSTRUKCJI LUB KOMENDY GEO-3.
  D.   CIAG PARAMETROW W SENSIE GEO-3.
  E.     LICZBA
  F.    NUMER CYKLU/KOD JEZYKOWY
  G.    NAZWA UZYTKOWNIKA BEZ POCZATKOWEGO DWUKROPKA
  H.    CIAG BEDACY POCZATKIEM NAZWY PLIKU


1.   I=

PLIK ZOSTANIE ZADEKLAROWANY JAKO PLIK WEJSCIOWY DLA INTERPRETERA
(PLIK ZAWIERAJACY TEKST PROGRAMU W PROLOGU).
GDY LUB CALY PARAMETR ZOSTANIE POMINIETY TO PLIKIEM WEJSCIOWYM
STANIE SIE ZBIOR OPISU ZADANIA LUB KONCOWKA MOP.
PARAMETR TEN MOZE WYSTAPIC KILKAKROTNIE I WOWCZAS UZYSKUJE SIE EFEKT
KONKATENACIJI PLIKOW.


2.   AI=

PLIK ZOSTAJE ZADEKLAROWANY JAKO ALTERNATYWNY PLIK WEJSCIOWY.
(PATRZ OPIS PREDYKATU OBLICZALNEGO TTY).
GDY LUB CALY PARAMETR ZOSTANIE POMINIETY TO WEJSCIEM ALTERNATYWNYM
BEDZIE ZBIOR OPISU ZADANIA LUB KONCOWKA MOP.
PARAMETR TEN MOZE WYSTAPIC KILKAKROTNIE I WOWCZAS UZYSKUJE SIE EFEKT
KONKATENACJI PLIKOW.


3.   O=

PLIK ZOSTANIE ZADEKLAROWANY JAKO PLIK WYJSCOWY INTERPRETERA.
NA PLIK TEN BEDZIE SKIEROWANY TEKST INTERPRETOWANEGO PROGRAMU.
(PATRZ OPIS PREDYKATU OBLICZALNEGO BOOLISTE).
GDY PLIK NIE ISTNIEJE TO ZOSTANIE UTWORZONY.
GDY PLIK ISTNIEJE TO NOWE INFORMACJE BEDA DOPISANE NA KONCU.
GDY WARTOSCIA PARAMETRU BEDZIE 0 ( O=0 ) TO PLIKIEM WYJSCIOWYM BEDZIE
PLIK ROBOCZY SKASOWANY PO ZAKONCZENIU WYWOLANIA MAKROINSTRUKCJI PROLOG.
GDY LUB CALY PARAMETR ZOSTANIE POMINIETY TO PLIKIEM WYJSCIOWYM BEDZIE
ZBIOR MONITOROWANIA LUB KONCOWKA MOP.


4.   AO=

PLIK ZOSTANIE ZADEKLAROWANY JAKO ALTERNATYWNY PLIK WYJSCIOWY.
NA PLIK TEN BEDA KIEROWANE WYNIKI INTERPRETOWANEGO PROGRAMU.
(PATRZ OPIS PREDYKATU DOUBLE).
POZOSTALE UWAGI TAKIE SAME JAK DLA PARAMETRU O .


5.   IS=

PLIK ZOSTANIE ZADEKLAROWANY JAKO PLIK ZAWIERAJACY STAN INICJALNY.
GDY ALBO CALY PARAMETR ZOSTANIE POMINIETY TO STAN INICJALNY
ZOSTANIE WCZYTANY Z PLIKU DEFAULTSTATE.
STAN TEN ZAWIERA JEDYNIE MONITOR PROLOGU.


6.   OS=

PLIK ZOSTANIE ZADEKLAROWANY JAKO PLIK NA KTORY MOZNA BEDZIE ZAPISAC STAN
TABLIC INTERPRETERA W MOMENCIE WYWOLANIA JEDNEGO Z PREDYKATOW OBLICZALNYCH:
SAUVE,NETT,SAUVESTOP.
GDY LUB CALY PARAMETR ZOSTANIE POMINIETY TO STAN DEDZIE ZAPISANY NA
PLIK ROBOCZY,SKASOWANY PO ZAKONCZENIU WYWOLANIA MAKROINSTRUKCJI PROLOG.
GDY PLIK NIE ISTNIEJE TO ZOSTANIE UTWORZONY.
GDY PLIK ISTNIEJE TO JEGO POPRZEDNIA ZAWARTOSC BEDZIE ZNISZCZONA.


7.   MS=

UZYCIE TEGO PARAMETRU JEST ROWNOWAZNE NASTEPUJACEJ SEKWENCJI:
  UTWORZENIE NOWEGO CYKLU PLIKU   CREATE 
  WYWOLANIE INTERPRETERA         PROLOG IS=(-1),OS=,....
GDY ZOSTANIE POMINIETE TO EFEKT JEST TAKI JAKBY CALY PARAMETR NIE
WYSTAPIL.
GDY PARAMETR TEN ZOSTANIE PODANY PRZY WYWOLANIU PROLOG-U TO PARAMETRY
IS ORAZ OS ZOSTANA ZIGNOROWANE BEZ ZADNEJ INFORMACJI.


8.   T=
    T= SEC
    T= MINS

USTAWIENIE CZASU PROCESORA DLA PROGRAMU NA WSKAZANA WARTOSC.
POMINIECIE PARAMETRU JEST ROWNOWAZNE T=5MINS


9.   MZ=
    MZ= K

OKRESLA ROZMIAR POTRZEBNEJ PAMIECI.
POMINIECIE PARAMETRU JEST ROWNIWAZNE MZ= 44K


10.  INTERP=

INTERPRETER BEDZIE LADOWANY Z PLIKU .
POMINIECIE PARAMETRU OZNACZA LADOWANIE STANDARDOWEGO INTERPRETERA.


11.  SAVE=

GDY PROGRAM ZAKONCZY SWOJE DZIALANIE W JEDNYM Z WYMIENIONYCH NIZEJ PRZYPADKOW
TO STAN PAMIECI ZOSTANIE ZAPISANY NA PLIK .PLIK TEN ZOSTANIE UTWORZONY
O ILE NIE ISTNIEJE.
GDY LUB CALY PARAMETR BEDZIE POMINIETY TO W ZALEZNOSCI OD
ZDARZENIA PLIK BEDZIE MIAL NAZWE:
    ZDARZENIE            NAZWA PLIKU
 A.  PRZEKROCZONY CZAS ZADANIA    JTEX
 B.  WYCZERPANE PLIKI WEJSCIOWE   I EOI
 C.  WYCZERPANE PLIKI ALT.WEJSCIA  AI EOI
 D.  ZAMKNIECIE SYSTEMU       CLOSED
 E.  PRZEKROCZONY CZAS PROGRAMU   TIMEUP
 F.  BRAK PARAMETRU PAUSE      PAUSEP
WYCZERPANIE PLIKOW WEJSCIOWYCH OZNACZA IZ INTERPRETER CZYTAJAC PLIKI
PODANE PRZEZ KOLEJNE PARAMETRY I= NIE ZNALAZL NA ZADNYM Z NICH STANDARDOWEGO
ZNACZNIKA KONCA ZBIORU **** .


12.  VER=IDENT

PARAMETR TEN POZWALA NA ROZROZNIANIE KILKU WERSJI INTERPRETERA PROLOGU
O ILE ZNAJDUJA SIE ONE W SYSTEMIE.
IDENT POWINIEN MIEC FORMAT ZGODNY ZE STANDARDOWYM DLA GEO-3 SPOSOBEM
ROZROZNIANIA PLIKOW PRZY POMOCY ICH NUMEROW GENERACJI I KODOW JEZYKOWYCH.
NP. VER=13/BIG
W DANYM SYSTEMIE JEGO WLASCICIEL POWINIEN POWIADOMIC UZYTKOWNIKOW O MOZLIWYCH
WARTOSCIACH TEGO PARAMETRU.


13.  RESUME=

POWODUJE IZ ZOSTANIE ZALADOWANY PROGRAM Z PLIKU I WZNOWIONA BEDZIE JEGO
REALIZACJA.
PLIK POWINIEN BYC PLIKIEM UTWORZONYM KOMENDA GEO-3 SAVE .
PROLOG TWORZY TAKIE PLIKI W SYTUACJACH OPISANYCH W PUNKCIE 11.
GDY ZOSTANIE POMINIETE TO Z PLIKU QSTPROLBIN BEDZIE ZALADOWANY
STAN PAMIECI ZAWIERAJACY INTERPRETER PROLOGU W SYTUACJI ZARAZ PO WCZYTANIU
PODSTAWOWEGO STANU INICJALNEGO Z PLIKU DEFAULTSTATE.
PLIK NADAJACY SIE JAKO WARTOSC PARAMETRU RESUME= MOZE ZOSTAC UTWORZONY W
DOWOLNYM MOMENCIE POPRZEZ:
    BREAK-IN
    SAVE
    CONTINUE
PRZY PRACY INTERAKCYJNEJ LUB
    PROLOG ....,PAUSE=SAVE MYFILE,....
I WYWOLANIE PREDYKATU OBLICZALNEGO PAUSE  PRZY PRACY INTERAKCYJNEJ I WSADOWEJ


14.  PAUSE= 
    PAUSE=( )

W PRZYPADKU WYWOLANIA PREDYKATU OBLICZALNEGO PAUSE POSZUKIWANY JEST
PARAMETR PAUSE I ROZPOCZYNA SIE REALIZACJA NASTEPUJACYCH CZYNNOSCI:
 A. JEZELI PARAMETR TEN WYSTAPI I JEGO WARTOSCIA NIE JEST CIAG PUSTY TO
   ZOSTANIE WYKONANA AKCJA OKRESLONA PRZEZ TA WARTOSC.
   (WYWOLANIE MAKROINSTRUKCJI LUB KOMENDY GEO-3).
   PO JEJ ZAKONCZENIU DZIALANIE INTERPRETERA ZOSTANIE WZNOWIONE.
 B. JEZELI PARAMETR NIE WYSTAPI LUB JEGO WARTOSCIA BEDZIE CIAG PUSTY TO
   B1. PRZY PRACY WSADOWEJ AKTUALNY STAN PAMIECI ZOSTANIE ZAPISANY NA
     PLIKU PAUSEP I PROLOG ZAKONCZY DZIALANIE.
   B2. PRZY PRACY INTERAKCYJNEJ ZOSTANIE WYDANA KOMENDA QUESTION
     UZYTKOWNIK MOZE WYKONAC:
      BREAK-IN
      ....
      ..CIAG AKCJI NIE NISZCZACY STANU PAMIECI
      ....
      ANSWER
      CONTINUE
     I INTERPRETER WZNOWI SWOJE DZIALANIE.
     GDY  LUB  ZAWIERA PRZECINEK MUSI BYC UZYTY
     DRUGI FORMAT TEGO PARAMETRU.


15.  :

PARAMETR TEN O ILE WYSTAPI SPOWODUJE IZ

DOMYSLNA WARTOSC PARAMETRU JEST MACROS.
W TEN SPOSOB GDY PLIKI TE SA NAGRANE U JEDNEGO UZYTKOWNIKA,INNI
MOGA SIE DO NICH ODWOLYWAC WYMIENIAJAC NAZWE TEGO UZYTKOWNIKA
DO PLIKOW STANDARDOWYCH ZALICZA SIE:
      PROLBIN      ZAWIERAJACY INTERPRETER PROLOGU
      DEFAULTSTATE   ZAWIERAJACY PODSTAWOWY STAN INICJALNY
      QSTPROLBIN    ZAWIERAJACY PODSTAWOWY STAN PAMIECI
               (DLA PARAMETRU RESUME= )
      PROLOGUIDE    ZAWIERAJACY OPIS MAKROINSTRUKCJI PROLOG
OCZYWISCIE WYZEJ WYMIENIONE NAZWY N I E BEDA POPRZEDZANE PRZEZ 
GDY ZOSTANA PODANE J A W N I E PRZY WYWOLANIU MAKROINSTRUKCJI.
 JEST DODAWANE T Y L K O DO D O M Y S L N Y C H WARTOSCI PARAMETROW
RESUME= , IS= , INTERP= .


16.  PREFIX=

WSZYSTKIE NAZWY PLIKOW PODANE J A W N I E W PARAMETRACH:
 IS= , OS= , I= , AI= , AO= , RESUME= , SAVE=
ORAZ NAZWY PLIKOW OPISANYCH W PUNKCIE 11. BEDA POPRZEDZONE PRZEZ 
PARAMETR TEN ZOSTAL WPROWADZONY ABY ULATWIC GRUPOM UZYTKOWNIKOW(NP.STUDENTOM)
PRACUJACYM POD TAKA SAMA NAZWA,GOSPODAROWANIE ZBIORAMI.
ZE WZGLEDU NA DLUGOSCI NAZW PLIKOW Z PUNKTU 11. DLUGOSC CIAGU NIE POWINN
PRZEKROCZYC SZESCIU ZNAKOW.
JEZELI LUB CALY PARAMETR ZOSTANIE POMINIETY TO NAZWY PLIKOW NIE BEDA
MODYFIKOWANE.


17.  GUIDE
    GUIDE*


POWODUJE WYDRUK ZBIORU PROLOGUIDE.


18.  GUIDEONLY
    GUIDEONLY*

POWODUJE WYDRUK PROLOGUIDE I ZAKONCZENIE DZIALANIA.
GWIAZDKA OZNACZA LISTOWANIE DO ZBIORU MONITOROWANIA LUB NA KONCOWKE MOP.


19.  SUP

BLOKUJE LISTOWANIE PLIKU INFORMACYJNEGO DLA UZYTKOWNIKOW.
****


=================================================

ZALECANY PODRECZNIK JEZYKA PROLOG:
F.KLUZNIAK,S.SZPAKOWICZ: PROLOG.
WNT 1983.
W TEJ WERSJI JEZYKA DOSTEPNE JEST ROWNIEZ
ROZSZERZENIE GRAMATYK METAMORFICZNYCH(TZW. RUCHOME
SYMBOLE TERMINALNE) OPSANE W NOTATCE:
K.SZAFRAN: JEZYK PROLOG DLA KOMPUTEROW SERII ODRA 1300
SYSTEM ODRA-PROLOG WERSJA 1.C.

==================================================
    RUN
    PROGRAM(PINK)
    COMPRESS INTEGER AND LOGICAL
    INPUT 1 = ED1/(UNKNOWNYASET)
    INPUT 2 = CR2
    OUTPUT 3 = ED3/(UNKNOWNYASET)
    INPUT 5 = CR0
    OUTPUT 6 = LP0
    OUTPUT 8 = LP1
    OUTPUT 9 = LP9
    TRACE 0
    END
****

   RUN
   PROGRAM(INIC)
   COMPRESS INTEGER AND LOGICAL
   OUTPUT 6 = LP0

    INPUT 3 = CR3
   OUTPUT 1 = ED1/(UNKNOWNYASET)
   TRACE 0
   END
« June 2024 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: