Personal tools
Document Actions

odra.3 prolsource

by Paul McJones last modified 2019-05-20 16:52

INTERPRETER PROLOGU (GROUPE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,U.E.R MARSEILLE - LUMINY / INSTYTUT INFORMATYKI,UNIWERSYTET WARSZAWSKI ) WERSJA UZYTKOWA 1.C (KWIECIEN 1983R.)

C***********************************************************************
C*                                   *
C*   ** I N T E R P R E T E R  P R O L O G U **          *
C*                                   *
C*  (GROUPE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE,U.E.R MARSEILLE - LUMINY /
C*   INSTYTUT INFORMATYKI,UNIWERSYTET WARSZAWSKI )          *
C*                                   *
C*  WERSJA UZYTKOWA 1.C (KWIECIEN  1983R.)             *
C*                                   *
C***********************************************************************
C
C
C-----------------------------------------------------------------------
C WZOR KART STERUJACYCH :
CEXEC DUMP ON
CEXEC LIBRARY(SUBGROUPFSCE)
CEXEC PROGRAM(PROL)
CEXEC COMPRESS INTEGER AND LOGICAL
CEXEC INPUT 1=ED1/(UNKNOWNASYET)
CEXEC INPUT 2=ED2/FORMATTED(UNKNOWNASYET)
CEXEC OUTPUT 3=ED3/(UNKNOWNASYET)
CEXEC INPUT 5=CR0
CEXEC OUTPUT 6=LP0
CEXEC CREATE 8=MT8/FORMATTED(DRUKARKA)
CEXEC OUTPUT 9=ED9/FORMATTED(UNKNOWNASYET)
CEXEC TRACE 0
CEXEC END
C
C-----------------------------------------------------------------------
C
C PLIKI :
C PLIK 1 : CZYTANIE STANU INICJALNEGO
C PLIK 2 : CZYTANIE TEKSTU (DODATKOWY,POR.PROCEDURA TTY)
C PLIK 3 : PISANIE STANU PAMIECI
C PLIK 5 : CZYTANIE TEKSTU (STANDARD)
C PLIK 6 : WYDRUK (STANDARD)
C PLIK 8 : WYDRUK ZAMIAST 6 (--> PRZELACZNIKI)
C PLIK 9 : WYDRUK (DODATKOWY,POR.PROCEDURA DOUBLE)
C
C ** PLIKI 1 I 3 MOGA BYC TYM SAMYM PLIKIEM,POR. KARTA STERUJACA PROLOGU
C ** MINIMALNE WYMAGANIA : 1 , 5 ORAZ 6 LUB 8 **
C
C-----------------------------------------------------------------------
C
C PRZELACZNIKI :
C SWITCH 0 : WYLACZANIE MOZLIWOSCI SLEDZENIA (W DOWOLNEJ CHWILI)
C SWITCH 5 : ZWALNIANIE CZYTNIKA PO TTY (W DOWOLNEJ CHWILI)
C SWITCH 6 : PISANIE NA 8 ZAMIAST NA 6 (PRZED WCZYTANIEM STANU)
C
C-----------------------------------------------------------------------

C POPRAWKI:
C BOOLISTE,NEET,ATOME,ARITH
C NOWE PREDYKATY OBLICZALNE : RANDOM,IMPASSE,EGVAR
C LICZNIK MAKSYMALNEGO ZUZYCIA PAMIECI
C KWIECIEN 1983R.
C
   MASTER PROL
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   *,DB,DBWAS
   INTEGER ENTRE(80),ENTRE2(80),SORTIE(120),SORTI2(120)
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   INTEGER WERSJA(7)
   INTEGER STSIZE,TOP,S(99)
   INTEGER LIMIT,LAST,LBUF(113)
   INTEGER PILMIN,TABMIN
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON/GENGEN/ LOS,LOSP
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   *,DB,DBWAS
   * ,IMPTRA
   COMMON /IOBUF/ ENTRE,ENTRE2,SORTIE,SORTI2
   COMMON /IOCV/ LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON /STATYS/ ITERS,IVARS,IBACS,IRECS
   COMMON /WERSJA/ WERSJA
   COMMON /BLANK/ IBLANK,LEC120
   COMMON /TSTACK/ STSIZE,TOP,S
   COMMON /IOTR/ LIMIT,LAST,LBUF
   COMMON /SCHIND/ KBLANK,ILPAR,IRPAR,ISTAR,IQMARK,ICOMMA,ISLASH
   COMMON/LEVEL/LEVEL
   COMMON /CASCAD/ ICASC
   COMMON /TRNUM/ NTR,LLAST
   COMMON /MINMIN/ PILMIN,TABMIN
   LOS=49
   LOSP=0
C WCZYTANIE STANU I PRZYGOTOWANIE STATYSTYKI
   CALL ENTSORT(1)
    ITERS=ITER
   IVARS=IVAR
   IBACS=IBAC
   IRECS=IREC
   PILMIN=DPILE
   TABMIN=DTAB
C GLOWNA PETLA OD 2. INPL = : 0 (JAZDA),1 (SAUVE), 2 (STOP)
  2 IF (INPL.EQ.0) GO TO 1
   IF(INPL.EQ.2) CALL KONIEC
   CALL ENTSORT(3)
   IF(INPL.EQ.1) CALL KONIEC
   INPL=0
C IBAC JEST ADRESEM DRUGIEGO ELEMENTU CZWORKI (ADRES KROPKI PRZED
C LITERALEM)
C TERM : ADRES PREDYKATU LITERALU
C INST : ADRES STREFY ZMIENNYCH KLAUZULI ZAWIERAJACEJ LITERAL
C ("PODSTAWIENIE POPRZEDNIKA")
  1 TERM= PILE(IBAC) +2
   INST=PILE(PILE(IBAC-1)+2)
   IF(TAB(TERM).GE.0) GOTO 78
C TU JESLI -*X LUB +*X
   CALL DESC
   IF(TAB(TERM).LT.0) GO TO 34
C I : ADRES GLOWY LIST KLAUZUL DLA LITERALU
  78 I= -TAB(TAB(TERM)+PRED)
C RETOUR : PRZECHOWANIE IBAC DLA POWROTU LUB JAKO ADRES POPRZEDNIKA
C LIMITE : POCATEK STREF ZMIENNYCH NIE NALEZACYCH DO WOLANEJ KLAUZULI
  79 RETOUR=IBAC
   LIMITE = IVAR+2
C CZY TRACERES ?
   IF(TRACRH.EQ.0) GO TO 799
   IF(TERM.LE.LEVEL) GO TO 799
   CALL SSWTCH(0,KSW)
   IF(KSW.EQ.1) GO TO 799
   KT=TERM
   KI=INST
   NTR=1
   LLAST=1
   CALL TRTERM
   TERM=KT
   INST=KI
 799 CONTINUE
   IF(-I) 4,3056,11
C***********************************************************************
C* PREDICATS EVALUABLES................................................*
C***********************************************************************
C EVAL = 1 DLA LITERALU Z MINUSEM 0 - Z PLUSEM
  4 IF(TAB(PILE(IBAC)+1).EQ.PLUS) GO TO 8
   EVAL=1
   GO TO 9
  8 EVAL=0
C 3-CI I 4-TY ELEMENT 4-KI : ADRES ADRESU KLAUZULI (PUNKT NAWROTU)
C I ADRES PARY POPRZEDZAJACEJ STREFE ZMIENNYCH LOKALNYCH
  9 PILE(IBAC+1) = 0
   PILE((IBAC+2))=(IVAR+2)
C JESLI JEST MIEJSCE W STOSIE,IBAC NA 1-SZY ELEMENT NASTEPNEJ 4-KI I
C JAZDA
   IF(IREC-IBAC.LE.MARGE) CALL MESSAGE(2)
   IBAC=IBAC+3
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   GO TO(110,120,130,140,150,160,170,180,190,200,
   2   210,220,230,240,250,260,270,280,290,300,
   *   310,320,330,340,350,360,370,380,385,
   *   390,400,410,420,430,440,450,460,470,480,490,
   *   500,510,520,530,540,550,560,570),I
  10 CONTINUE
C
C * * * * *  S O R E V * * * * *
C T: 0(PRAWDA),1(FALSZ),2(BLEDNE WYWOLANIE)
C EVAL: 0(+),1(-)
   IF(T.NE.EVAL) GO TO 1030
   T = 1
   GO TO 36
C RESTER: ADRES ZNAKU LITERALU WOLAJACEGO OBLICZALNY
C CLAUSR: ADRES KROPKI PRZED NASTEPNYM LITERALEM LUB NILA
 1030 RESTER=PILE(RETOUR) +1
   CALL SAUT
   CLAUSR=RESTER-1
   IF(T.NE.2) GO TO 1050
C SYMULACJA WOLANIA ERREUR
   CLAUSA=ERREUR -1
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   IVAR=IVAR-2
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C LOCAL: ADRES STREFY ARGUMENTU ERREUR
C (TERM,INST: ADRES KROPKI PRZED LITERALEM I STREFY ZMIENNYCH
C JEGO KLAUZULI)
   LOCAL=IVAR+2
   TAB(LOCAL) = PILE(RETOUR) +2
   TAB(LOCAL-1) = PILE(PILE(RETOUR-1)+2)
   T = 0
   GO TO 62
C AXNIL: ADRES TERMU NIL
 1050 CLAUSA = AXNIL-1
   T=0
   GO TO 62
C ** KONIEC SOREV **
C
C***********************************************************************
C* RECHERCHE DE L'AXIOME  INITIALISATION DES POINTEURS...............*
C***********************************************************************
C USTAWIENIE 3-GO ELEMENTU 4-KI NA POCZATEK WLASCIWEJ LISTY KLAUZUL
C LUB NAWROT
  11 IF(TAB(PILE(IBAC)+1).EQ.PLUS) GO TO 30
   KF=TAB(-I+ACPL)
   IF(KF.EQ.0) GO TO 3056
   GO TO 39
  30 KF=TAB(-I+ACMO)
   IF(KF.EQ.0) GO TO 3056
   GO TO 39
C PUSTA LISTA KLAUZUL
  34 IBAC=IBAC-1
C NAWROT
  36 CONTINUE
C
C * * * * * B A C K T * * * * *
C NA WEJSCIU IBAC JEST ADRESEM 1-SZEGO ELEMENTU NIEDOKONCZONEJ 4-KI
 3010 IBAC=IBAC-1
   ICHERI=PILE(IBAC)
   IF(ICHERI.GE.0) GO TO 3030
C MINUS W STOSIE - UWOLNIENIE ZMIENNEJ
   TAB(-ICHERI) = 0
   TAB(-ICHERI-1) =0
   GO TO 3010
C ZNISZCZENIE STREFY ZMIENNYCH (POPRZEDNIEGO) DOBREGO WOLANIA
 3030 J=ICHERI -2
   DO 3032 I=IVAR,J
 3032 TAB(I)=0
   IVAR=J
C IBAC: 2-GI EL.REKONSTRUOWANEJ 4-KI,ICHER:ADRES EL.LISTY KLAUZUL
   IBAC=IBAC-2
 3050 ICHERI = PILE(IBAC+1)
   IF(ICHERI.EQ.0) GO TO 3056
   I=TAB(ICHERI+SUIV)
   IF(I.NE.0) GO TO 3070
C KONIEC LISTY KLAUZUL. COFAMY DALEJ JESLI MOZNA
 3056 IF(IBAC.EQ.BOULOT) GO TO 3058
C ZEROWY ADRES ELEMENTU LISTY KLAUZUL
C DRUKUJ LITERAL IMPASUJACY JESLI TRACEIMP I NIE SWITCH 0
   IF(IMPTRA.EQ.0) GO TO 3057
   CALL SSWTCH(0,KSW)
   IF(KSW.EQ.1) GO TO 3057
   KT=TERM
   KI=INST
   TERM=PILE(IBAC)+2
   INST=PILE(PILE(IBAC-1)+2)
   CALL DESC
   IF(TERM.LE.LEVEL) GO TO 3055
   NTR=2
   LLAST=1
   CALL TRTERM
 3055 CONTINUE
   TERM=KT
   INST=KI
 3057 CONTINUE
   IBAC=IBAC-1
   GO TO 3010
C PUSTA REZOLWENTA : KONIEC DOWODZENIA
 3058 U=1
   IF(INPL.NE.0) CALL ENTSORT(3)
C JEDZIEMY DO NASTEPNEJ KLAUZULI
 3070 PILE(IBAC+1) = I
   RETOUR=IBAC
   LIMITE = PILE(IBAC+2)
 3099 CONTINUE
C ***KONIEC BACKT***
C
   IF(U.NE.1) GO TO 42
   U=0
   CALL KONIEC
C
C
C
C JAZDA.JESLI TO NOWA J-KA,TO USTAW WSKAZNIK STREFY ZMIENNYCH
  39 PILE(IBAC+1) =KF
  40 PILE((IBAC+2))=(IVAR+2)
C STREFA ZMIENNYCH MA ROZMIAR 2*ILOSC ZMIENNYCH W KLAUZULI
  42 KCLO = TAB(PILE(IBAC+1)+CLO)
   IVAR = IVAR-2*TAB(KCLO-1)
   IF(IVAR -ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C CLAUSA : PREDYKAT NAGLOWKA, INSTA : STREFA ZMIENNYCH TEJ KLAUZULI
   CLAUSA = KCLO+2
   INSTA = LIMITE
C CLAUSR : PREDYKAT LITERALU, INSTR : STREFA ZMIENNYCH JEGO KLAUZULI
C OPISANA PRZEZ 4-KE POPRZEDNIKA
   CLAUSR=PILE( IBAC)+2
   INSTR=PILE( PILE( IBAC-1)+2)
C IBAC NA 1-SZY ELEMENT NASTEPNEJ 4-KI
   IF (IREC-IBAC.LE.MARGE) CALL MESSAGE(2)
   IBAC=IBAC+3
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
C***********************************************************************
C* UNIFICATION.........................................................*
C***********************************************************************
   CALL UNIFIE
  60 IF(T.EQ.1) GO TO 36
C***********************************************************************
C* REPOSITIONNEMENT DE LA RESOLVANTE...................................*
C***********************************************************************
C NA KROPKE NASTEPNEGO LITERALU PO NAGLOWKU I PO LITERALE WOLAJACYM
  62 CLAUSA=CLAUSA+1
   CLAUSR=CLAUSR+1
C I : ADRES POPRZEDNIKA KLAUZULI WOLAJACEJ
   I=PILE( RETOUR-1)
    IF(TAB(CLAUSA).EQ.CNIL) GO TO 69
C KLAUZULA WOLAJACA STAJE SIE POPRZEDNIKIEM,WOLANA : POCZATKIEM
C  REZOLWENTY
   PILE(IBAC)=RETOUR
   IBAC=IBAC+1
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   PILE(IBAC)=CLAUSA
   GO TO 2
C
  69 IF(TAB(CLAUSR).NE.CNIL) GO TO 90
C POCZATEK REZOLWENTY GDZIES U POPRZEDNIKOW
  80 IF(I.EQ.0) GO TO 36
   RESTER=PILE( I)+1
   CALL SAUT
   IF(TAB(RESTER).NE.CNIL) GO TO 84
   I=PILE(I-1)
   GO TO 80
C KONTYNUACJA NIEDOKONCZONEGO POPRZEDNIKA
  84 PILE(IBAC)=PILE( I-1)
   IBAC=IBAC+1
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   PILE(IBAC)=RESTER
   GO TO 92
C WYWOLANA KLAUZULA BYLA UNARNA,KONTYNUACJA WOLAJACEJ
  90 PILE (IBAC)=I
   IBAC=IBAC+1
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   PILE(IBAC)=CLAUSR
C TERAZ PROBA SKASOWANIA NIEPOTRZEBNYCH CZWOREK
  92 KFRAME = IBAC-1
   KFANC = PILE(KFRAME) +2
   J = KFRAME -1
C OMINIECIE INFO O PODSTAWIENIACH
  93 IF(PILE(J).GE.0) GO TO 94
   J=J-1
   GO TO 93
C OMINIECIE CZWORKI Z ZEROWYM ADRESEM ELEMENTU LISTY KLAUZUL
  94 IF(J.EQ.KFANC) GO TO 96
   KFCLAD=PILE(J-1)
   IF(KFCLAD.NE.0) GO TO 95
   J=J-4
    GO TO 93
C OMINIECIE CZWORKI Z ZEROWYM NASTEPNIKIEM KLAUZULI
  95 IF(ICASC.NE.0) GO TO 96
   IF(TAB(KFCLAD+SUIV).NE.0) GO TO 96
   J= J-4
   GO TO 93
C KOMPAKTYFIKACJA. ZACHOWANIE INFORMACJI O PODSTAWIENIACH I
C BIEZACEJ RAMY
  96 J= J+1
   KF=J
  97 IF(PILE(KF).GE.0) GO TO 98
   PILE(J) = PILE(KF)
   J=J+1
   KF=KF+1
   GO TO 97
  98 IF(KF.EQ.KFRAME) GO TO 99
   KF= KF+4
   GO TO 97
  99 IF(KF.EQ.J) GO TO 2
   PILE(J) = PILE(KF)
   PILE(J+1) = PILE(KF+1)
   IBAC=J+1
   GO TO 2
C***********************************************************************
C* APPEL DES PREDICATS EVALUABLES......................................*
C***********************************************************************
C LU - 1
 110 CALL ENTSORT(6)
   GO TO 10
C UNIV - 2
 120 CALL UNIV
   GO TO 10
C AJOUT - 1
 130 CALL AJOUT
   GO TO 10
C IMPRRES - 0
 140 CALL IMPRES
   GO TO 10
C / - 0
 150 CALL SLASH1
   GO TO 10
C / - 1
 160 CALL SLASH2
   GO TO 10
C ECRIT - 1
 170 CALL ENTSORT(7)
   GO TO 10
C SUPP - 1
 180 CALL SUPP
   GO TO 10
C PLUS - 3
 190 CALL ARITH(1)
   GO TO 10
C MOINS - 3
 200 CALL ARITH(2)
   GO TO 10
C LETTRE - 1
 210 TERM=TERM+1
   CALL DESC
   IABT=TAB(TERM)-2
   IF(IABT .GT. CARACT .AND. IABT .LE. LETTRE)GO TO 10
   T=1
   GO TO 10
C CHIFFRE - 1
 220 TERM=TERM+1
   CALL DESC
   IABT=TAB(TERM)-2
   IF(IABT .GT. LETTRE .AND. IABT .LE. CHIFFR)GO TO 10
   T=1
   GO TO 10
C SAUVESTOP - 0
 230 IF(EVAL .EQ. 0)GO TO 10
   INPL=1
   GO TO 10
C LIGNE - 0
 240 CALL ENTSORT (8)
   GO TO 10
C INF - 2
 250 CALL INF
   GO TO 10
C LUB - 1
 260 LUB=1
   CALL ENTSORT(6)
   LUB=0
   GO TO 10
C ANCETRE - 1
 270 CALL ANCETR
   GO TO 10
C DIV - 3
 280 CALL ARITH(3)
   GO TO 10
C RESTE - 3
 290 CALL ARITH(4)
   GO TO 10
C MULT - 3
 300 CALL ARITH(5)
   GO TO 10
C AJOUTB - 1
 310 AJB=1
   CALL AJOUT
   AJB=0
   GO TO 10
C ATOME - 2
 320 UNAT=1
   CALL UNIV
   UNAT=0
   GO TO 10
C IMPRANC - 1
 330 CALL IMPRAN
   GO TO 10
C VAR - 1
340  TERM=TERM+1
   CALL DESC
   IABT=TAB(TERM)
   IF(IABT .LT. 0 .AND. IABT .GT. NBRE)GO TO 10
   T=1
   GO TO 10
C IMPRHET - 0
 350 CALL IMPHET
   GO TO 10
C BOOLISTE - 0
 360 IF(EVAL .EQ. 0)GO TO 10
   BOOL=1-BOOL
   IF(BOOL.NE.0) GO TO 365
   OLDCLO=CLOCON
   CLOCON=0
   GO TO 10
 365 CLOCON=OLDCLO
   GO TO 10
C IMPRIME - 0
370  IF (EVAL.EQ.0) GO TO 10
   IF(BOOL.EQ.1)GO TO 10
   IF (TT.EQ.2) GO TO 372
   CALL ENTSORT(4)
   GO TO 10
 372 CALL ENTSORT(5)
   GO TO 10
C TTY - 0
380  IF (EVAL.EQ.0) GO TO 10
   CALL TTY
   GO TO 10
C ENTREE - 0
 385 IF(EVAL.EQ.0) GO TO 10
   IF (TT.EQ.2) GO TO 386
   CALL ENTSORT(9)
   GO TO 10
 386 CALL ENTSORT(10)
   GO TO 10
C AJOUTC - 1
 390 AJC=1
   CALL AJOUT
   AJC=0
   GO TO 10
C HEURETAT - 0
 400 CONTINUE
   CLOCON = 1-CLOCON
   GO TO 10
C NETT - 0
 410 IF(EVAL .EQ. 0)GO TO 10
   INPL=3
   NETTO=1
   GOTO 10
C SAUVE - 0
 420 CONTINUE
   IF(EVAL.EQ.0) GO TO 10
   INPL=3
   GOTO 10
C ENTFIN - 0
 430 IF(TT.EQ.2) GO TO 435
   IF(IENTRE.NE.LECMAX) T=1
   GO TO 10
 435 IF(IENTR2.NE.LECMAX) T=1
   GO TO 10
C SORFIN - 0
 440 IF(DB.EQ.1) GO TO 445
   IF(ISORTI.NE.IMPMAX) T=1
   GO TO 10
 445 IF(ISORT2.NE.LECMAX) T=1
   GO TO 10
C ENTREC - 0
 450 IF(TT.EQ.2) GO TO 455
   IF(IENTRE.EQ.0) GO TO 459
   IENTRE=IENTRE-1
   GO TO 10
 455 IF(IENTR2.EQ.0) GO TO 459
   IENTR2=IENTR2-1
   GO TO 10
 459 T=1
   GO TO 10
C SORREC - 0
 460 IF(DB.EQ.1) GO TO 465
   IF(ISORTI.EQ.0) GO TO 469
   ISORTI=ISORTI-1
   GO TO 10
 465 IF(ISORT2.EQ.0) GO TO 469
   ISORT2=ISORT2-1
   GO TO 10
 469 T=1
   GO TO 10
C NIVEAU - 0
 470 LEVEL = ITER
   GO TO 10
C TRACERES - 0
 480 TRACRH = 1-TRACRH
   GO TO 10
C TRACEIMP - 0
 490 IMPTRA=1-IMPTRA
   GO TO 10
C RESERVE - 2
 500 KT=TERM
   KI=INST
   TERM=KT+1
   CALL DESC
   IF(TAB(TERM).GE.0.OR.TAB(TERM).LE.NBRE) GO TO 509
   LOCAL = INST+2*TAB(TERM)
   TAB(LOCAL) = LOCAL-1
   TAB(LOCAL-1) = NBRE -(IVAR-ITER)
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   TERM=KT+2
   INST=KI
   CALL DESC
   IF(TAB(TERM).GE.0.OR.TAB(TERM).LE.NBRE) GO TO 509
   LOCAL=INST+2*TAB(TERM)
   TAB(LOCAL) = LOCAL-1
   TAB(LOCAL-1)= NBRE-(IREC-IBAC)
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   GO TO 10
 509 T=2
   GO TO 10
C DOUBLE - 0
 510 DB=1-DB
   IF(DBWAS.EQ.0) CALL ENTSORT(11)
   GO TO 10
C CASCADE - 0
 520 ICASC = 1-ICASC
   GO TO 10
C IMPASSE - 0
530  IF(EVAL .EQ. 0 ) GO TO 10
    T = 1
    GO TO 10
C RANDOM - 1
540  TERM = TERM +1
    CALL DESC
    ILE = TAB(TERM)
    IF( ILE .GT. NBRE) GO TO 541
    ILE = NBRE - ILE
    GO TO 543
541  IF(ILE .GT. LETTRE+2 .AND. ILE .LE. CHIFFR+2) GO TO 542
    T=2
    GO TO 10
542  ILE = (ILE-LETTRE-8)/6
543  CONTINUE
   CALL RANDOM
    IF(LOS .GE. ILE) T=1
    GO TO 10
C PAUSE - 0
 550 PAUSE USER
    GO TO 10
C _TEST - 1
 560 CONTINUE
    GO TO 10

C EGVAR
 570 KT=TERM
    KI=INST
    TERM=KT+1
    CALL DESC
    IABT=TAB(TERM)
    IF(IABT.GE.0.OR.IABT.LE.NBRE) GO TO 575
    LOCAL=INST+2*IABT
    TERM=KT+2
    INST=KI
    CALL DESC
    IABT = TAB(TERM)
    IF(IABT.GE.0.OR.IABT.LE.NBRE) GO TO 575
    IF(LOCAL.EQ.INST+2*IABT) GO TO 10
 575 T=1
    GO TO 10
   END
   BLOCK DATA
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   *,DB,DBWAS
   INTEGER ENTRE(80),ENTRE2(80),SORTIE(120),SORTI2(120)
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   INTEGER WERSJA(7)
   INTEGER STSIZE,TOP,S(99)
   INTEGER LIMIT,LAST,LBUF(113)
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   *,DB,DBWAS
   *,IMPTRA
   COMMON /IOBUF/ ENTRE,ENTRE2,SORTIE,SORTI2
   COMMON /IOCV/ LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON /STATYS/ ITERS,IVARS,IBACS,IRECS
   COMMON /WERSJA/ WERSJA
   COMMON /BLANK/ IBLANK,LEC120
   COMMON /TSTACK/ STSIZE,TOP,S
   COMMON /IOTR/ LIMIT,LAST,LBUF
   COMMON /SCHIND/ KBLANK,ILPAR,IRPAR,ISTAR,IQMARK,ICOMMA,ISLASH
   COMMON /CASCAD/ ICASC
   COMMON /LEVEL/ LEVEL
   DATA LEVEL /0/
   DATA DTAB,DPILE,IREC /&TAB,2*&PILE/
   DATA POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT /0,1,2,3,4/,
   * ACPL,ACMO /0,1/, CLO,SUIV /0,1/, CODE /2/
   DATA MARGE,NBRE /10,-1000/,
   * LETTRE,CHIFFR,CARACT /314,374,158/,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN /386,391,385,396/,
   * PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR /399,406,2,454/
   * ,NIL /0/
   DATA AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO /0,0,0,0,0/,
   * TT,BOOL,CR /5,1,1/,
   * CLOCON,OLDCLO /0,0/,
   * MESS /0/, TRACRH /0/
   * ,DB,DBWAS /0,0/
   *,IMPTRA /0/
   DATA LECMAX,IMPMAX /80,120/
   DATA W /6/
   DATA U,T /0,0/
   DATA UNLETT,ENTIER,INPL /0,0,0/
   DATA IBLANK,LEC120 /1H ,40/
   DATA STSIZE,TOP /99,0/
   DATA LIMIT,LAST /110,0/
   DATA KBLANK,ILPAR,IRPAR,ISTAR,IQMARK,ICOMMA,ISLASH
   *   /4, 28, 70, 64, 124, 100, 94 /
   DATA ICASC /0/
   DATA WERSJA /4HINTE,4HRPRE,4HTER ,4HIIUW,
   * 4H.1.C,4H (04, 4H/83) /
   END
   SUBROUTINE RANDOM
   COMMON /GENGEN/ LOS,LOSP
   LOS=LOSP*100+LOS
   LOS=5*LOS+7
   LOS=MOD(LOS,1024)
   LOSP=LOS/100
   LOS=MOD(LOS,100)
   RETURN
   END
   SUBROUTINE KONIEC
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   INTEGER PILMIN,TABMIN
   INTEGER PILMAX,TABMAX
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /IOCV/ LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W

   COMMON /MINMIN/PILMIN,TABMIN
C *** KONIEC. TABLICZKA ****
 1000 CALL ENTSORT(2)
C****EDITOR CORRECTION*******
   WRITE(W,600)
   CALL IMPHET
 600 FORMAT(///,15H STAN KONCOWY : )
   CALL DATE(FKDATE)
   CALL TIME(CZAS)
   PILMAX=DPILE-PILMIN
   TABMAX=DTAB-TABMIN
   WRITE(W,9998) PILMAX,TABMAX
 9998 FORMAT(1X,25HMAKSYMALNE ZUZYCIE STOSU ,I6,12H, SLOWNIKA ,I6)
   WRITE(W,9997) FKDATE,CZAS
   IF(W.EQ.8) ENDFILE 8
 9997 FORMAT(17H0PROLOG: *KONIEC*,50X,4HDATA,2X,A8,10X,4HCZAS,2X,A8
   * ,16X)
   IF(MESS.EQ.1) STOP MESS
   STOP OK
   END
   SUBROUTINE MESSAGE(J)
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /IOCV/ LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   MESS = 1
   GO TO (1,2,3,4,5),J
  1 WRITE(W,15)
   CALL KONIEC
  15 FORMAT(48H0**PRZEPELNIENIE TABLICY SLOWNIKA I PODSTAWIEN** ,
   * 73X,/,121X)
  2 WRITE(W,16)
   CALL KONIEC
  16 FORMAT(24H0**PRZEPELNIENIE STOSU**,97X,/,121X)
  3 WRITE(W,17)
   CALL KONIEC
  17 FORMAT(20H0**STOS JEST PUSTY**,101X,/,121X)
  4 WRITE(W,18)
   CALL KONIEC
  18 FORMAT(47H0**STAN INICJALNY NIE ZMIESCI SIE W TABLICACH** ,
   * 74X,/,121X)
  5 WRITE(W,19)
   CALL KONIEC
  19 FORMAT(28H**KONIEC PLIKU WEJSCIOWEGO**,93X,/,121X)
   END
   SUBROUTINE TTY
   LOGICAL GOT
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   TT=7-TT
   IF(TT.NE.5) GO TO 5
   IF(CR.NE.0) RETURN
  1 PAUSE CR ?
   CALL ALLOT(5,GOT)
   IF(GOT) RETURN
   GO TO 1
  5 CALL SSWTCH(5,K)
   IF(K.EQ.2) RETURN
   CR=0
   CALL RLEASE(5)
   RETURN
   END
   SUBROUTINE ENTSORT(J)
   DIMENSION H(8),IWERS(7)
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   *,DB,DBWAS
   INTEGER ENTRE(80),ENTRE2(80),SORTIE(120),SORTI2(120)
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   INTEGER WERSJA(7)
   INTEGER STSIZE,TOP,S(99)
   INTEGER LIMIT,LAST,LBUF(113)
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   *,DB,DBWAS
   COMMON /IOBUF/ ENTRE,ENTRE2,SORTIE,SORTI2
   COMMON /IOCV/ LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON /STATYS/ ITERS,IVARS,IBACS,IRECS
   COMMON /WERSJA/ WERSJA
   COMMON /BLANK/ IBLANK,LEC120
   COMMON /TSTACK/ STSIZE,TOP,S
   COMMON /IOTR/ LIMIT,LAST,LBUF
   COMMON /SCHIND/ KBLANK,ILPAR,IRPAR,ISTAR,IQMARK,ICOMMA,ISLASH
   COMMON /LEVEL/ LEVEL
   COMMON /ENTSRT/ H
   GO TO (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1111),J
C ** WCZYTANIE STANU INICJALNEGO **
  1 CALL TIME(CZAS)
   CALL DATE(DATA)
C TYLKO POD EGZEKUTOREM
CEXEC READ(5,555)H(1),H(2),I1,H(3),H(4),I2,H(5),H(6),I3,IRP,
CEXEC* H(7),H(8),I4
 555 FORMAT(3(2A8,I3),I3,2A8,I3)
   CALL SSWTCH(6,K)
   IF(K.EQ.1) W=8
   WRITE(W,9999)WERSJA,DTAB,DPILE,DATA,CZAS
 9999 FORMAT(7H1PROLOG,6X,7A4,5X,3HTAB,I6,3X,4HPILE,I6,8X,
   * 4HDATA,2X,A8,6X,4HCZAS,2X,A8,11X)
CEXEC WRITE(W,556)H(1),H(2),I1,H(3),H(4),I2,H(5),H(6),I3,IRP,
CEXEC* H(7),H(8),I4
 556 FORMAT(10H0 PLIKI : ,3(2A8,I3),I3,2A8,I3,32X)
CEXEC CALL FILE(1,H(1),I1,0)
CEXEC CALL FILE(2,H(3),I2,0)
   READ(1)DATA,CZAS,IWERS,ENTRE,SORTIE,IENTRE,ISORTI,ENTRE2,IENTR2,
   *SORTI2,ISORT2,
   1CLES,CALCUL,ITER,IIVAR,IBAC,IDTAB
   * ,LEVEL
   IVAR=DTAB-(IDTAB-IIVAR)
   IIVAR=IDTAB-IIVAR
   WRITE(W,557)DATA,CZAS,IWERS,ITER,IIVAR,IBAC
 557 FORMAT(30H STAN INICJALNY ZAPISANY DNIA ,
   * A8,7H GODZ. ,A8,8H PRZEZ ,7A4,33X,
   * /,5H  ( ,8HSLOWNIK:,I6,14H,PODSTAWIENIA:,I6,
   * 6H,STOS:,I6,2H ),68X)
   IF(ITER+IIVAR.GT.DTAB+MARGE.OR.IBAC.GT.DPILE+MARGE)
   * CALL MESSAGE(4)
   READ(1)(TAB(I),I=1,ITER),(TAB(I),I=IVAR,DTAB),(PILE(I),I=1,IBAC)
   CALL RLEASE(1)
   DO 140 I=ITER,IVAR
 140 TAB(I)=0
   WRITE(W,559)
 559 FORMAT(25H STAN INICJALNY WCZYTANY.,96X,/,
   * 121X,/,121X,/,121X)
C *** A DIRTY PATCH TO ALLOW TAB SIZE CHANGES AFTER NETT!
C BOULOT AND $JOB ACTIVATION RECORDS ARE MODIFIED ***
   PILE(4) = DTAB+2
   PILE(8) = DTAB+2
   RETURN
C ** OPROZNIENIE BUFORA PRZED STOPEM **
  2 IF(DBWAS.EQ.0.OR.ISORT2.EQ.0) GO TO 22
   WRITE(9,12)(SORTI2(I),I=1,LECMAX)
   WRITE(W,13)(SORTI2(I),I=1,LECMAX)
  22 WRITE(W,11)(SORTIE(I),I=1,IMPMAX)
   IF(DBWAS.NE.0) ENDFILE 9
   RETURN
  11 FORMAT(1X,120A1)
  12 FORMAT(80A1)
  13 FORMAT(15H *DOUBLE*   ,80A1,15H   *DOUBLE* )
   RETURN
C ** UTWORZENIE KOPII STANU **
 3   IDTAB=IBAC
   IIVAR=IVAR
   IF(NETTO .EQ. 0) GO TO 600
   IBAC=10
   IVAR=DTAB-2
   NETTO = 0
600  CONTINUE
CEXEC CALL FILE(3,H(5),I3,IRP)
   CALL DATE(DATA)
   CALL TIME(CZAS)
   WRITE(3)DATA,CZAS,WERSJA,ENTRE,SORTIE,IENTRE,ISORTI,ENTRE2,IENTR2,
   *SORTI2,ISORT2,
   1CLES,CALCUL,ITER,IVAR,IBAC,DTAB
   *,LEVEL
   WRITE(3)(TAB(I),I=1,ITER),(TAB(I),I=IVAR,DTAB),(PILE(I),I=1,IBAC)
   ENDFILE 3
   REWIND 3
   WRITE(W,601) DATA,CZAS,WERSJA
 601 FORMAT(29H0**UTWORZONY STAN INICJALNY: ,A8,2X,A8,2X,
   * 7A4,3H **,41X,/,121X)
   IBAC=IDTAB
    IVAR=IIVAR
   RETURN
C ** IMPRIMEE **
  4 CONTINUE
   WRITE(W,11)(TAB(TAB(CALCUL(ENTRE(I)+1))+CODE),I=1,LECMAX)
   * ,(IBLANK,I=1,LEC120)
   RETURN
  5 CONTINUE
   WRITE(W,11)(TAB(TAB(CALCUL(ENTRE2(I)+1))+CODE),I=1,LECMAX)
   * ,(IBLANK,I=1,LEC120)
   RETURN
C ** ENTREE **
  9 CONTINUE
   KF120 = 120-IENTRE
   WRITE(W,11)(TAB(TAB(CALCUL(ENTRE(I)+1))+CODE),I=1,IENTRE)
   * ,(IBLANK,I=1,KF120)
   RETURN
  10 CONTINUE
   KF120=120-IENTR2
   WRITE(W,11)(TAB(TAB(CALCUL(ENTRE2(I)+1))+CODE),I=1,IENTR2)
   * ,(IBLANK,I=1,KF120)
   RETURN
C ** LU I LUB **
  6 TERM1=TERM+1
   INST1=INST
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
C***********************************************************************
C* VERIFICATION DE LA SYNTAXE..........................................*
C***********************************************************************
   IF (TAB(TERM).GT.NBRE.AND.TAB(TERM).LE.CHIFFR+2) GO TO 210
  15 T=2
   RETURN
C***********************************************************************
C* CHARGEMENT DU CARACTERE.............................................*
C***********************************************************************
 210 IF (TT.EQ.2) GO TO 50
   IENTRE=IENTRE+1
   IF(IENTRE.NE.LECMAX+1) GO TO 40
   IF(CLOCON.NE.0) CALL IMPHET
   READ(TT,30,END=8888) (ENTRE(I),I=1,LECMAX)
  30 FORMAT(80A1)
33  IF(BOOL.EQ.0) GO TO 32
   WRITE(W,11)(ENTRE(I),I=1,LECMAX)
   * ,(IBLANK,I=1,LEC120)
C  RSHIFT
  32 KF=0
   DO 3200 JF=1,LECMAX
    CALL COPY(1,KF,4,ENTRE(JF),1)
 3200  ENTRE(JF)=KF
   IENTRE=1
  40 I=CALCUL(ENTRE(IENTRE)+1)
   GO TO 90
50  IENTR2=IENTR2+1
   IF(IENTR2.NE.LECMAX+1) GO TO 80
   IF(CLOCON.NE.0) CALL IMPHET
   READ(TT,30,END=8888) (ENTRE2(I),I=1,LECMAX)
73  IF (BOOL.EQ.0) GO TO 72
   WRITE(W,11)(ENTRE2(I),I=1,LECMAX)
   * ,(IBLANK,I=1,LEC120)
C RSHIFT
  72 KF=0
   DO 7200 JF=1,LECMAX
     CALL COPY(1,KF,4,ENTRE2(JF),1)
 7200  ENTRE2(JF) = KF
   IENTR2=1
80  I=CALCUL(ENTRE2(IENTR2)+1)
  90 IF (I.EQ.0) GO TO 15
   IF (I.EQ.2.AND.LUB.EQ.1) GO TO 210
   CLAUSR=I
   CLAUSA=TERM
   INSTA=INST
   CALL UNIFIE
   RETURN
C ** ECRIT **
  7 TERM=TERM+1
   CALL DESC
   IABT=TAB(TERM)-2
   IF(IABT .GE.0 .AND. IABT .LE. CHIFFR)GO TO 310
   T=2
   RETURN
 310 IF(EVAL.EQ.0) RETURN
   IF(DB.NE.0) GO TO 311
   IF(ISORTI.NE.IMPMAX) GO TO 3100
   IBACK=1
   GO TO 8000
 3100 ISORTI=ISORTI+1
   SORTIE(ISORTI)=TAB(TAB(TERM)+CODE)
   RETURN
 311 IF(ISORT2.NE.LECMAX) GO TO 3110
   IBACK=1
   GO TO 8000
 3110 ISORT2=ISORT2+1
   SORTI2(ISORT2) = TAB(TAB(TERM)+CODE)
   RETURN
C ** LIGNE **
  8 IF(EVAL.EQ.0) RETURN
   IBACK=0
 8000 CONTINUE
   CALL SSWTCH(6,K)
   IF(K.EQ.1) W=8
   IF(DB.NE.0) GO TO 88
   WRITE(W,11)(SORTIE(I),I=1,IMPMAX)
   DO 420 I=1,ISORTI
 420 SORTIE(I) = TAB(KBLANK+CODE)
   ISORTI=0
   IF(IBACK.NE.0) GO TO 3100
   RETURN
  88 CONTINUE
   DBWAS = 1

CEXEC WRITE(9,12)(SORTI2(I),I=1,LECMAX)
CEXEC GO TO 423
   WRITE(9,120)(SORTI2(I),I=1,LECMAX)
120  FORMAT(1X,80A1)
   WRITE(W,13) (SORTI2(I),I=1,LECMAX)
 423 DO 421 I=1,ISORT2
 421 SORTI2(I)=TAB(KBLANK+CODE)
   ISORT2=0
   IF(IBACK.NE.0) GO TO 3110
   RETURN
C ** BEDZIE PISANIE NA DOUBLE **
 1111 DBWAS =1
CEXEC CALL FILE(9,H(7),I4,30)
   RETURN
 8888 CALL MESSAGE(5)
   END
   SUBROUTINE IMPHET
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /IOCV/ LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   CALL TIME(CZAS)
   IIVAR = DTAB-IVAR
   WRITE(W,21) CZAS,ITER,IIVAR,IBAC
   RETURN
  21 FORMAT(65X,A8,2X,8HSLOWNIK:,I6,14H,PODSTAWIENIA:,I6,6H,STOS:,I6)
   END
   SUBROUTINE DESC
C PONIZEJ I=TERM, J=INST
C***********************************************************************
C* PARAMETRES= I= ADRESSE D'UN TERME,J= ADRESSE DE L'INSTANCE ASSOCIEE.*
C* RESULTATS= TERM= EST L'ADRESSE DU TERME FINAL DE LA COMPOSITION DES.*
C* SUBSTITUTIONS DU TERME D'ADRESSE I, INST EST L'ADRESSE DE L'INSTANCE*
C* ASSOCIEE............................................................*
C***********************************************************************
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
  20 IABA=TAB(TERM)
   IF(IABA.GE.0.OR.IABA.LE.NBRE) RETURN
   SUB=INST+IABA+IABA
   IABA=TAB(SUB)
   IF(IABA .EQ. 0)RETURN
   TERM=IABA
   INST=TAB(SUB-1)
   GO TO 20
   END
   SUBROUTINE SUBST
C WEPCHNIECIE NA STOS INFORMACJI O "NIELOKALNYM" PODSTAWIENIU NA
C ZMIENNA KTOREJ REPREZENTACJA W STREFIE PODSTAWIEN WSKAZANA JEST
C PRZEZ LOCAL
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   IF(IREC-IBAC.LE.MARGE) CALL MESSAGE(2)
   PILE(IBAC)=-LOCAL
   IBAC=IBAC+1
   RETURN
   END
   SUBROUTINE UNIFIE
C***********************************************************************
C* PARAMETRES EXTERIEURS= CLAUSR= ADRESSE DU LITTERAL DE LA RESOLVANTE.*
C* A UNIFIER,INSTR= ADRESSE DE LA SUBSTITUTION ASSOCIEE,CLAUSA= ADRESSE*
C* DU LITTERAL DE L'AXIOME A UNIFIER,INSTR= ADRESSE DE LA SUBSTITUTION *
C* ASSOCIEE............................................................*
C* RESULTATS= UNIFE LES DEUX LITTERAUX.................................*
C* T= EST EGAL A 1 SI L'UNIFICATION EST IMPOSSIBLE,0 SINON.............*
C* NOTE= MEMES RESULTATS SI CLAUSA ET CLAUSR SONT LES ADRESSES DE DEUX.*
C* TERMES,.............................................................*
C***********************************************************************
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER PILMIN,TABMIN
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /MINMIN/PILMIN,TABMIN
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
C
C 5-KI NA STOSIE: ILOSC NIE ZUNIFIKOWANYCH JESZCZE ARGUMENTOW,
C STARE: CLAUSA,INSTA,CLAUSR,INSTR (0 JESLI NIE ZMIENIONE)
C
   T=0
   IREC=DPILE
   PILE(IREC)=0
  10 IF(IREC-IBAC.LE.MARGE) CALL MESSAGE(2)
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   IABA=TAB(CLAUSA)
   IABR=TAB(CLAUSR)
   IF(IABA.LE.0.AND.IABA.GT.NBRE) GO TO 15
   IF(IABA.EQ.IABR) GO TO 20
   IF(IABR.GT.0.OR.IABR.LE.NBRE) GO TO 80
   GO TO 50
C **** ZMIENNA PO STRONIE NAGLOWKA ****
  15 IF(IABA.NE.0.AND.(IABR.LT.0.AND.IABR.GT.NBRE)) GO TO 40
   TERM=CLAUSA
   INST=INSTA
   CALL DESC
   IF(TAB(CLAUSR).NE.TAB(TERM)) GO TO 14
C WARTOSC ZMIENNEJ NAGLOWKA TERMEM LITERALU
  11 PILE((IREC-1))=CLAUSA
   PILE((IREC-2))=INSTA
   PILE((IREC-3))=0
   PILE((IREC-4))=0
   CLAUSA=TERM
   INSTA=INST
   IREC=IREC-5
C ILOSC ARGUMENTOW TERMU
   KF = TAB(TERM)
   IF(KF.GE.0) GO TO 13
   PILE(IREC)=0
   GO TO 60
  13 PILE(IREC) = TAB(KF+POIDS)
   GO TO 60
C NIE 11,ALE MOZE WARTOSCIA ZMIENNEJ NAGLOWKA JEST ZMIENNA
  14 KF=TAB(TERM)
   IF(KF.GT.0.OR.KF.LE.NBRE) GO TO 80
C PODSTAWIENIE NA ZMIENNA NAGLOWKA
   LOCAL=INST+KF+KF
   TAB(LOCAL)=CLAUSR
   TAB(LOCAL-1)=INSTR
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
C CLAUSR PRZED NASTEPNZM TERMEM W LITERALE
   IF(TAB(CLAUSR).LT.0) GO TO 60
   RESTER=CLAUSR
   CALL SAUT
   CLAUSR=RESTER-1
   GO TO 60
C **** TEN SAM TERM PO STRONIE NAGLOWKA I LITERALU ****
  20 KFA = TAB(CLAUSA)
   IF(KFA.LT.0) GO TO 60
C MODYFIKACJA LICZNIKA ARGUMENTOW
   PILE(IREC) = PILE(IREC) + TAB(KFA+POIDS)
   GO TO 60
C **** ZMIENNE PO STRONIE NAGLOWKA I LITERALU ****
40  TERM=CLAUSA
   INST=INSTA
   CALL DESC
   TERM1=TERM
   INST1=INST
   TERM=CLAUSR
   INST=INSTR
   CALL DESC
   IABR = TAB(TERM)
   IABA = TAB(TERM1)
C 60 : TO SAMO WYSTAPIENIE TERMU LUB ZMIENNE O TYM SAMYM NUMERZE O R A Z
C WSPOLNA STREFA ZMIENNYCH
C 45 : NIE,I ZMIENNA PO STRONIE LITERALU
C 42 : NIE,I ROZNE WYSTAPIENIA TEGO SAMEGO TERMU (?)
C 80 : NIE,I NIE-ZMIENNA W NAGLOWKU
C 46 : NIE,I ZMIENNA W NAGLOWKU
   IF(INST.NE.INST1) GO TO 400
   IF(TERM.EQ.TERM1) GO TO 60
   IF(IABA.EQ.IABR.AND.IABR.LT.0) GO TO 60
 400 IF(IABR.GT.0) GO TO 410
   IF(IABR.EQ.0) GO TO 46
   IF(IABR.GT.NBRE) GO TO 44
 410 IF(IABA.EQ.IABR) GO TO 42
   IF(IABA.GT.0) GO TO 80
   IF(IABA.LE.NBRE) GO TO 80
C PODSTAWIENIE NA ZMIENNA W NAGLOWKU
  46 LOCAL=INST1+IABA+IABA
   TAB(LOCAL)=TERM
   TAB(LOCAL-1)=INST
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   GO TO 60
C PRZEJSCIE DO UNIFIKACJI TERMOW BEDACYCH WARTOSCIAMI
C ZMIENNYCH NAGLOWKA I LITERALU
  42 PILE((IREC-1))=CLAUSA
   PILE((IREC-2))=INSTA
   PILE((IREC-3))=CLAUSR
   PILE((IREC-4))=INSTR
   CLAUSA=TERM1
   INSTA=INST1
   CLAUSR=TERM
   INSTR=INST
   IREC=IREC-5
C USTAWIENIE ILOSCI ARGUMENTOW TERMU
   KF=TAB(TERM)
   IF(KF.GE.0) GO TO 43
   PILE(IREC)=0
   GO TO 60
  43 PILE(IREC) = TAB(KF+POIDS)
   GO TO 60
C PODSTAWIENIE NA ZMIENNA LITERALU
  44 LOCAL=INST+IABR+IABR
   TAB(LOCAL)=TERM1
   TAB(LOCAL-1)=INST1
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   GO TO 60
C **** ZMIENNA PO STRONIE LITERALU,ALE NIE NAGLOWKA ****
50  TERM=CLAUSR
   INST=INSTR
   CALL DESC
   IABR = TAB(TERM)
   IF(TAB(CLAUSA).EQ.IABR) GO TO 54
   IF(IABR.GT.0.OR.IABR.LE.NBRE) GO TO 80
C PODSTAWIENIE NA ZMIENNA W LITERALE
   LOCAL=INST+IABR+IABR
   TAB(LOCAL)=CLAUSA
   TAB(LOCAL-1)=INSTA
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
C CLAUSA PRZED NASTEPNYM TERMEM W NAGLOWKU
   IF(TAB(CLAUSA).LT.0) GO TO 60
   RESTER=CLAUSA
   CALL SAUT
   CLAUSA=RESTER-1
   GO TO 60
C WARTOSC ZMIENNEJ LITERALU ROWNA TERMOWI NAGLOWKA
  54 PILE((IREC-3))=CLAUSR
   PILE((IREC-4))=INSTR
   PILE((IREC-2))=0
   PILE((IREC-1))=0
   CLAUSR=TERM
   INSTR=INST
   IREC=IREC-5
   KF=TAB(TERM)
   IF(KF.GE.0) GO TO 58
   PILE(IREC)=0
   GO TO 60
  58 PILE(IREC) = TAB(KF+POIDS)
C **** UNIFIKACJA ARGUMENTOW WLASNIE UNIFIKOWANYCH TERMOW LUB POWROT Z
C  REKURSJI ****
  60 IF(PILE(IREC).NE.0) GO TO 74
C NA TYM POZIOMIE WSZYSTKO JEST JUZ ZUNIFIKOWANE
   IF(IREC.EQ.DPILE) RETURN
   IREC=IREC+5
   KF=PILE(IREC-1)
   IF(KF.EQ.0) GO TO 70
   CLAUSA=KF
   INSTA=PILE( IREC-2)
  70 KF=PILE(IREC-3)
   IF(KF.EQ.0) GO TO 60
   CLAUSR=KF
   INSTR=PILE( IREC-4)
   GO TO 60
C CLAUSA I CLAUSR NA POCZATKU NASTEPNYCH TERMOW (ARGUMENTOW)
C I ZMNIEJSZENIE LICZNIKA ARGUMENTOW
  74 CLAUSA=CLAUSA+1
   CLAUSR=CLAUSR+1
   PILE(IREC)=(PILE( IREC)-1)
   GO TO 10
C **** NIE DA SIE ZUNIFIKOWAC ****
  80 T=1
   DO 82 M=IREC,DPILE,1
  82 PILE(M)=0
   IREC=DPILE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE SAUT
C PRZESTAWIA RESTER Z PREDYKATU NA NASTEPNY (W POSTACI PREFIKSOWEJ)
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMPTE=0
C COMPTE ZLICZA SUMARYCZNA ILOSC ARGUMENTOW
  10 IABR=TAB(RESTER)
   IF(IABR .GE. 0)COMPTE=COMPTE+TAB(IABR+POIDS)
   RESTER=RESTER+1
   IF (COMPTE.EQ.0) RETURN
   COMPTE=COMPTE-1
   GO TO 10
   END
   SUBROUTINE AJOUT
C PREDYKATY: AJOUT,AJOUTB,AJOUTC
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER PILMIN,TABMIN
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /MINMIN/ PILMIN,TABMIN
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
C***********************************************************************
C INICJALIZACJA:
C CLAUSR,INSTR - ADRES KROPKI PIERWSZEGO LITERALU ARGUMENTU I ADRES
C STREFY ZMIENNYCH JEGO KLAUZULI
C DEBUT - POCZATEK POLA ROZWAZANEJ KLAUZULI W TAB
C SEPAR - WIERZCHOLEK STOSU DLA REKURSJI W PILE,OD SEPAR+1 DO DPILE
C   POLE ZMIENNYCH KLAUZULI
C ITER - WSKAZNIK W STOSIE REKURSJI
C IREC - WSKAZNIK W TAB
C* INITIALISATION DES POINTEURS........................................*
C***********************************************************************
   CLAUSR=TERM+1
   INSTR=INST
   DEBUT=ITER
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   ISTOR=DPILE
   SEPAR=DPILE+NBRE
   IREC=SEPAR
   IF(IREC-IBAC.LE.MARGE) CALL MESSAGE(2)
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
C***********************************************************************
C KONTROLA POPRAWNOSCI I WPISANIE POCZATKU KLAUZULI
C* VERIFICATION ET ECRITURE DE LA CLAUSE...............................*
C***********************************************************************
   TERM=CLAUSR
   INST=INSTR
   CALL DESC
C POSZUKIWANIE KROPKI
   IF(TAB(TERM).EQ.CPOINT) GO TO 40
C***********************************************************************
C BLAD SYNTAKTYCZNY: WYZEROWANIE TAB,POWROT
C* ERREUR SYNTAXIQUE REMISE A ZERO....................................
C*********************************************************************
  30 T=2
C #  #  #  ##   ##  ##  #
   IF(ITER.EQ.DEBUT) RETURN
  31 MI=ITER-1
   DO 32 I=DEBUT,MI,1
  32 TAB(I)=0
   ITER=DEBUT
   RETURN
C***********************************************************************
C* ECRITURE DU POINT...................................................*
C WPISANIE KROPKI
C***********************************************************************
  40 IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER) = CPOINT
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C***********************************************************************
C ZAPAMIETANIE ADRESU PIERWSZEGO ARGUMENTU KROPKI
C* STOCKAGE DE L'ADRESSE DU PREMIER ARGUMENT DU POINT..................*
C***********************************************************************
   TERM1=TERM+1
   INST1=INST
C***********************************************************************
C KONTROLA POPRAWNOSCI I WPISANIE PIERWSZEGO LITERALU
C* VERIFICATION ET ECRITURE DU PREMIER LITTERAL........................*
C***********************************************************************
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C JESLI TERM NIE JEST ADRESEM ZNAKU - BLAD
   IF(TAB(TERM).NE.PLUS.AND.TAB(TERM).NE.MOINS) GO TO 30
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
C JESLI PREDYKAT PIERWSZEGO LITERALU JEST ZMIENNA - BLAD
   IF(TAB(TERM).LE.0) GO TO 30
   TERM=TERM1
   INST=INST1
C WPISANIE PREDYKATU DO TAB
   CALL AJOULI
C JESLI PREDYKAT JEST OBLICZALNYM - BLAD
   IF (TAB(TAB(DEBUT+3)+PRED).LT.0) GO TO 30
C***********************************************************************
C WERYFIKACJA I WPISANIE DALSZYCH LITERALOW
C* VERIFICATION ET ECRITURE DES AUTRES LITTERAUX.......................*
C***********************************************************************
62  TERM=TERM+1
C ZNOWU KROPKA ALBO KONCZACY NIL ALBO BLAD
   CALL DESC
   IF(TAB(TERM).NE.CPOINT) GO TO 80
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER) = CPOINT
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   TERM1=TERM+1
   INST1=INST
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
C TERAZ ZNAK KOLEJNEGO LITERALU
   IF(TAB(TERM).NE.PLUS.AND.TAB(TERM).NE.MOINS) GO TO 30
   TERM=TERM1
   INST=INST1
C WPISANIE PREDYKATU DO TQB
   CALL AJOULI
   GO TO 62
  80 IF(TAB(TERM).NE.CNIL) GO TO 30
C***********************************************************************
C KONIEC KLAUZULI
C* FIN DE CLAUSE.......................................................*
C***********************************************************************
   IF(EVAL.EQ.0) GO TO 31
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
C WPISANIE KONCZACEGO NILA I LICZBY ZMIENNYCH KLAUZULI
   TAB(ITER)=CNIL
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   TAB(DEBUT)=DPILE-ISTOR
C J - ADRES PREDYKATU LITERALU NAGLOWKA DOLACZONEJ KLAUZULI
   J=TAB(DEBUT+3)+PRED
   IF(TAB(J).NE.0) GO TO 105
   TAB(J)=ITER
   ITER=ITER+2
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C I - ADRES LISTY KLAUZUL O TYM SAMYM NAGLOWKU CO DOLACZANA
 105 IF(TAB(DEBUT+2).NE.PLUS) GO TO 120
   I=TAB(J)+ACPL
   GO TO 130
 120 I=TAB(J)+ACMO
 130 IF(AJB.EQ.1.OR.AJC.EQ.1) GO TO 140
C MODYFIKACJA LIST WYBOROW (AJOUT)
C DOLACZANA KLAUZULE OPISUJE DUBLET ITER+CLO,ITER+SUIV
   TAB(ITER+SUIV)=TAB(I)
   TAB(I)=ITER+CLO
   TAB(ITER+CLO)=DEBUT+1
   ITER=ITER+2
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   RETURN
C AJOUTB LUB AJOUTC
 140 IF(NOP.EQ.I.AND.TAB(I).NE.0) GO TO 170
   IF (AJC.EQ.1) GO TO 145
C SKASOWANIE KLAUZUL DODANYCH UPRZEDNIO,WSTAWIENIE NOP
C**PAS D'AJOUT PAR LE BAS * SUPPRIME LES CLAUSES AJOUTEES PRECEDEMMENT
C** QUAND NOP EST MAL POSITIONNE.....................................
   TAB(I)=NIL
   NOP=I
C KONIEC MODYFIKACJI,POSZUKIWANIE KONCA KLAUZULI - BAS
C** FIN DE MODIFICATION ..............................................
 145 IF(TAB(I).EQ.0) TAB(I)=ITER
 150 BAS=TAB(I)+SUIV
   IF(TAB(BAS).EQ.0) GO TO 160
   I=BAS
   GO TO 150
 160 BAS=TAB(I)
C MODYFIKACJA LIST WYBOROW
 170 TAB(BAS+SUIV)=ITER
   TAB(ITER+CLO)=DEBUT+1
   TAB(ITER+SUIV)=NIL
   BAS=ITER
   ITER=ITER+2
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   RETURN
   END
   SUBROUTINE AJOULI
C***********************************************************************
C PARAMETRY ZEWNETRZNE :
C TERM - ADRES ZNAKU PREDYKATU
C INST - ADRES STREFY ZMIENNYCH JEGO KLAUZULI
C* PARAMETRES EXTERIEURS= TERM,ADRESSE DU SIGNE D'UN PREDICAT,.........*
C* INST,INSTANCE ASSOCIEE..............................................*
C* RESULTATS= AJOUTE UN LITTERAL OU UN ARBRE DANS LA ZONE DES TERMES...*
C***********************************************************************
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER TABMIN,PILMIN
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE

   COMMON /MINMIN/ PILMIN,TABMIN
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
C IREC - WSKAZNIK W STOSIE REKURSJI
C NA STOS WCHODZA TROJKI: LICZBA ARGUMENTOW,ADRES TERMU,ADRES STREFY
C  ZMIENNYCH
   PILE(IREC)=0
   PILE((IREC-1))=TERM
   PILE((IREC-2))=INST
  30 IF(TAB(TERM).LT.0) GO TO 40
C WPISANIE LICZBY ARGUMENTOW PREDYKATU
   PILE(IREC)=PILE(IREC)+TAB(TAB(TERM)+POIDS)
   GO TO 48
C TERM JEST ZMIENNA LUB LICZBA
  40 IF(TAB(TERM).LE.NBRE) GO TO 48
   PILE(IREC-1)=TERM
   PILE((IREC-2))=INST
C CZY ZMIENNA ZWIAZANA ?
   CALL DESC
   IF(TAB(TERM).LE.NBRE) GO TO 140
   IF(TAB(TERM).LT.0) GO TO 50
   IF(IREC-IBAC.LE.MARGE) CALL MESSAGE(2)
C KOLEJNA TROJKA NA STOS
   IREC=IREC-3
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN= IREC-IBAC
   PILE(IREC)=TAB(TAB(TERM)+POIDS)
   PILE((IREC-1))=TERM
   PILE((IREC-2))=INST
C LICZBA "BEZPOSREDNIO",WPISANIE,PROBA ZAKONCZENIA
  48 IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER)=TAB(TERM)
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C LICZBA "ZWIAZANA",WPISANIE DO TAB,USTAWIENIE TERM I INST,PROBA
C  ZAKONCZENIA
   GO TO 90
 140 IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER)=TAB(TERM)
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   GO TO 89
C***********************************************************************
C PRZYPADEK ZMIENNEJ
C K I ISTOR PORUSZAJA SIE W STREFIE ZMIENNYCH
C* CAS D'UNE VARIABLE..................................................*
C***********************************************************************
  50 J=INST+2*TAB(TERM)
   K=DPILE
  52 CONTINUE
   IF(K.NE.ISTOR) GO TO 70
C***********************************************************************
C ZAPAMIETANIE ZMIENNEJ N A POZYCJI ISTOR
C* STOCKAGE DE LA VARIABLE.............................................*
C***********************************************************************
   PILE(K)=J
   ISTOR=ISTOR-1
C***********************************************************************
C SPISANIE ZMIENNEJ DO TAB (KOLEJNO -1,-2,...)
C* ECRITURE DE LA VARIABLE.............................................*
C***********************************************************************
  62 IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER)=K-DPILE-1
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   GO TO 89
C***********************************************************************
C* RECHERCHE DE LA VARIABLE............................................*
C***********************************************************************
  70 IF(PILE(K).EQ.J) GO TO 62
   K=K-1
   GO TO 52
C***********************************************************************
C MODYFIKACJA STANU REKURSJI
C GDY LISTA ARGUMENTOW PUSTA - PROBA ZAKONCZENIA,WPP- DO KOLEJNEGO ARG.
C* REPOSITIONNEMENT DANS LA PILE DE RECURSIVITE........................*
C***********************************************************************
  89 TERM=PILE(IREC-1)
   INST=PILE(IREC-2)
C USTAWIONO TERM I INST,PROBA ZAKONCZENIA
  90 CONTINUE
   IF(PILE(IREC).EQ.0) GO TO 110
   PILE(IREC)=PILE(IREC)-1
   TERM=TERM+1
   PILE((IREC-1))=TERM
   GO TO 30
 110 IF(IREC.EQ.SEPAR) GO TO 130
C PRZEJSCIE W GORE STOSU
   IREC=IREC+3
   GO TO 89
C KONIEC REKURSJI
 130 TERM=PILE( IREC-1)
   INST=PILE( IREC-2)
   RETURN
   END
   SUBROUTINE ARITH(I)
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   KFCHIF=CHIFFR+2
   KFLETT=LETTRE+2
   CLAUSR=TERM
C PIERWSZY ARGUMENT -REPR.LICZBY LUB CYFRA
   INSTR=INST
   TERM=CLAUSR+1
   INST=INSTR
   CALL DESC
   KF=TAB(TERM)
   EXPLOR=KF-NBRE
   IF(EXPLOR.LE.0) GO TO 20
   IF(KF.GT.KFLETT.AND.KF.LE.KFCHIF) GO TO 15
  10 T=2
   RETURN
  15 CONTINUE
   EXPLOR= -(KF-LETTRE-8)/6
C DRUGI ARGUMENT - JAK PIERWSZY
20  TERM=CLAUSR+2
   INST=INSTR
   CALL DESC
   KF=TAB(TERM)
   SEPAR=KF-NBRE
   IF(SEPAR.LE.0) GO TO 30
   IF(KF.LE.KFLETT.OR.KF.GT.KFCHIF) GO TO 10
   SEPAR= -(KF-LETTRE -8) /6
C TRZECI ARGUMENT - TYLKO TEN MOZE BYC ZMIENNA NIEZWIAZANA
30  TERM=CLAUSR+3
   INST=INSTR
   CALL DESC
   KF=TAB(TERM)
C CYFRA ?
   IF(KF.LE.0) GO TO 40
   IF(KF.LE.KFLETT.OR.KF.GT.KFCHIF) GO TO 10
   J= -(KF-LETTRE-8)/6
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  40 CONTINUE
   GO TO (60,70,80,90,100),I
60  EXPLOR=EXPLOR+SEPAR+NBRE
   GO TO 110
70   IF(EXPLOR .GT. SEPAR ) GO TO 10
   EXPLOR=EXPLOR-SEPAR+NBRE
   GO TO 110
80  EXPLOR=-EXPLOR/SEPAR+NBRE
   GO TO 110
90  EXPLOR=MOD(EXPLOR,SEPAR)+NBRE
   GO TO 110
100  EXPLOR=-EXPLOR*SEPAR+NBRE
110  IF(EXPLOR.GT.NBRE-10) EXPLOR=LETTRE+6-(EXPLOR-NBRE)*6
C * *  * *  * *
   J=KF
C LICZBA ?
   IF(J.GT.NBRE) GO TO 111
   IF(J.GT.NBRE -10) J=LETTRE+6-(J-NBRE)*6
   GO TO 119
C ZMIENNA ?
 111 IF(J.LE.0) GO TO 120
C *  **  **   *
C CYFRA !
   J=(J/6)*6 +2
C POROWNANIE
 119 IF(J.EQ.EXPLOR) RETURN
   T=1
   RETURN
C TRZECI ARGUMENT BYL ZMIENNA WOLNA
 120 LOCAL=INST+J+J
   IF(EXPLOR.GT.0) GO TO 130
   TAB(LOCAL) = LOCAL-1
   TAB(LOCAL-1)=EXPLOR
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   RETURN
 130 CONTINUE
   TAB(LOCAL)=EXPLOR
   TAB(LOCAL-1)=0
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   RETURN
   END
   SUBROUTINE SUPP
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
    INTEGER PILMIN,TABMIN
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON/MINMIN/ PILMIN,TABMIN
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
C * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
C SKUTKUJE TYLKO JESLI ARGUMENT DA SIE UZGODNIC Z P I E R W S Z A
C KLAUZULA O TYM NAGLOWKU
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
C TERM: ARGUMENT SUPP
   IF(TAB(TERM).EQ.CPOINT) GO TO 15
  20 T=2
   RETURN
  15 CONTINUE
   CLAUSR=TERM
   INSTR=INST
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
C TERM: PIERWSZY ARGUMENT KROPKI (ZNAK NAGLOWKA)
   IF(TAB(TERM).NE.PLUS) GO TO 10
   I=ACPL
   GO TO 30
  10 IF(TAB(TERM).NE.MOINS) GO TO 20
   I=ACMO
30  TERM=TERM+1
   CALL DESC
C TERM: PREDYKAT NAGLOWKA
   J=TAB(TAB(TERM)+PRED)
   IF(J.NE.0) GO TO 50
  40 CONTINUE
   T=1
   RETURN
C PROBA UNIFIKACJI. CLAUSA: KLAUZULA, K: ILOSC JEJ ZMIENNYCH
 50  IF (TAB(J+I).EQ.NIL) GO TO 40
   CLAUSA=TAB(TAB(J+I)+CLO)
   K=TAB(CLAUSA-1)
   INSTA=IVAR+2
   LIMITE=IVAR
   CALL UNIFIE
   IF(T.EQ.0) GO TO 100
C ZAWOD: ODKRECENIE EFEKTOW UNIFIE
  60 IBAC=IBAC-1
   KF=PILE(IBAC)
   IF(KF.GE.0) GO TO 80
C ODKRECENIE PODSTAWIENIA "NIELOKALNEGO"
   TAB(-KF) = 0
   TAB(-KF-1) =0
   GO TO 60
C CZYSZCZENIE STREFY ZMIENNYCH
  80 MI=IVAR-2*K
   DO 90 M=MI,IVAR
  90 TAB(M)=0
C ZWIEKSZENIE IBAC,BO POD 60 SPADL ZA NISKO
   IBAC=IBAC+1
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   RETURN
C SUKCES: ZACHOWANIE STREFY ZMIENNYCH USUWANEJ KLAUZULI (BYC MOZE
C POTRZEBNA ZE WZGLEDU NA PODSTAWIENIA ZMIENNYCH W SUPP ... )
 100 IVAR=IVAR-K-K
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
C UNIEDOSTEPNIENIE KLAUZULI
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   TAB(J+I)=TAB(TAB(J+I)+SUIV)
   RETURN
   END
   SUBROUTINE SLASH1
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   IF(EVAL.EQ.0) RETURN
   KF=IBAC-4
   J=PILE(KF)+3
   PILE(J-2) =0
   I=J
  1 IF(I.EQ.KF) GO TO 10
   IF(PILE(I).GE.0) GO TO 2
   PILE(J) = PILE(I)
   J=J+1
   I=I+1
   GO TO 1
  2 I=I+4
   GO TO 1
  10 IF(J.EQ.KF) RETURN
   PILE(J)=PILE(KF)
   PILE(J+1)=PILE(KF+1)
   PILE(J+2)=PILE(KF+2)
   PILE(J+3)= PILE(KF+3)
   IBAC=J+4
   RETURN
   END
   SUBROUTINE SLASH2
   INTEGER PILMIN,TABMIN
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON/MINMIN/ PILMIN,TABMIN
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
C SPRAWDZENIE POCZATKU ARGUMENTU
   K=TERM+1
   L=INST
   TERM=K
   CALL DESC
   IF(TAB(TERM).EQ.PLUS.OR.TAB(TERM).EQ.MOINS) GO TO 10
C BLAD
   T=2
   RETURN
C***********************************************************************
C* RECHERCHE DE L'ANCETRE..............................................*
C***********************************************************************
  10 I=PILE( IBAC-4)
  12 IF(I.NE.0) GO TO 30
C NIE MA DOBREGO POPRZEDNIKA
   T=1
   RETURN
  30 CLAUSA=PILE( I)+1
   INSTA=PILE( PILE( I-1)+2)
   CLAUSR=K
   INSTR=L
   LIMITE=IVAR
C ( NIE MA TU ZMIENNYCH LOKALNYCH)
  32 CALL UNIFIE
   IF(T.NE.1) GO TO 70
C***********************************************************************
C* REMISE A ZERO DES SUBSTITUTIONS ....................................*
C***********************************************************************
C TO NIE TEN POPRZEDNIK
  40 IBAC=IBAC-1
   T=0
   KIB=PILE(IBAC)
   IF(KIB.GE.0) GO TO 60
   TAB(-KIB) =0
   TAB(-KIB-1)=0
   GO TO 40
  60 IBAC=IBAC+1
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   I=PILE( I-1)
   GO TO 12
C***********************************************************************
C* L'ANCETRE CORRESPONDANT EST TROUVE..................................*
C***********************************************************************
C ** WOLANIE Z PLUSEM MOZE WPLYNAC NA ZMIENNE POPRZEDNIKA **
  70 DEBUT=IBAC-1
   IF(EVAL.EQ.0) RETURN
  90 IF(PILE(DEBUT).GT.0) GO TO 110
   DEBUT=DEBUT-1
   GO TO 90
C IDEBUT := 1-SZY EL.WOLAJACEJ 4-KI
C 4-KI POPRZEDNIKOW MIEDZY NAMI A ZNALEZIONYM ZNAKUJEMY ZMIENIAJAC
C ZNAK ADRESU LITERALU
 110 DEBUT=DEBUT-3
   PILE((DEBUT+1))=(-PILE( DEBUT+1))
   IDEBUT=DEBUT
 120 IF (PILE( DEBUT).EQ.I) GO TO 130
   DEBUT=PILE( DEBUT)
   PILE(DEBUT)=-PILE( DEBUT)
   DEBUT=DEBUT-1
   GO TO 120
C KOMPAKTYFIKACJA.PRZECHOWUJEMY TYLKO OZNAKOWANZ LANCUCH POPRZEDNIKOW,
C ZERUJAC LISTY WYBORU I PRZYWRACAJAC ADRESY LITERALOW,ORAZ INFORMACJE
C O PODSTAWIENIACH NIE-LOKALNYCH PO KAZDYM POPRZEDNIKU.
C KOPIOWANIE: DEBUT DO J.
 130 DEBUT = I-1
   J=DEBUT
   IANC=PILE( DEBUT)
   K=PILE( DEBUT+3)
 142 CONTINUE
   PILE((J+2))=0
   PILE((J+3))=PILE( DEBUT+3)
   IANC=J+1
   J=J+4
 144 DEBUT=DEBUT+4
 150 IF(PILE( DEBUT).GE.0) GO TO 170
C INFORMACJA O PODSTAWIENIACH
   IF(-PILE( DEBUT).LT.K) GO TO 160
   PILE(J)=PILE( DEBUT)
   J=J+1
 160 DEBUT=DEBUT+1
   GO TO 150
C* CAS D'UN ANCETRE....................................................*
C 4-KA . NIEOZNAKOWANA OPUSZCZAMY,DLA OZNAKOWANEJ USTAWIAMY K
 170 IF (PILE( DEBUT+1).GE.0) GO TO 144
   IF (DEBUT.EQ.IDEBUT) GO TO 190
   K=PILE( DEBUT+3)
   PILE(J)=IANC
   PILE(J+1)= -PILE(DEBUT+1)
   GO TO 142
C WROCILISMY DO 4-KI WOLAJACEJ.PRZYWRACAMY ADRES LITERALU,ZERUJEMY
C LISTE WYBORU I KOPIUJEMY ADRES STREFY ZMIENNYCH WRAZ Z INFORMACJA
C O PODSTAWIENIACH NA ZMIENNE ZUNIFIKOWANEGO POPRZEDNIKA
 190 PILE(J)=IANC
   PILE((J+1))=-PILE( DEBUT+1)
   PILE((J+2))=0
   J=J+3
   RETOUR=J-2
   MI=DEBUT+3
    MJ=IBAC-1
   DO 200 K=MI,MJ
   PILE(J)=PILE( K)
 200 J=J+1
   IBAC=J
   RETURN
   END
   SUBROUTINE UNIV
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER TABMIN,PILMIN
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER CLES(800),CALCUL(256)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,MESS,
   * TRACRH
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE

   COMMON/MINMIN/ PILMIN,TABMIN
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /AUXTAB/ CLES,CALCUL
   COMMON/DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /SYSWIT/ AJB,AJC,UNAT,LUB,NETTO,TT,BOOL,CLOCON,OLDCLO,CR,
   * MESS,TRACRH
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   CLAUSR=TERM+1
   INSTR=INST
   TERM=CLAUSR
   CALL DESC
   KFTT=TAB(TERM)
   IF(KFTT.LT.0.AND.KFTT.GT.NBRE) GO TO 110
C***********************************************************************
C* LE PREMIER ARGUMENT EST UN ARBRE OU UN NOMBRE.......................*
C***********************************************************************
C UTWORZONA ZOSTANIE STREFA PODSTAWIEN DLA .(*X,*Y) ODPOWIADAJACA POSTAC
C ROZLOZONEJ PIERWSZEGO ARGUMENTU UNIV.
   J=CLAUSR
   IPOINT=IVAR
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   IVAR=IVAR-4
   INSTA=IPOINT+2
   IF(KFTT.GT.0) GO TO 20
C***********************************************************************
C* CAS D'UN NOMBRE.....................................................*
C***********************************************************************
C LICZBA (REPREZENTOWANA JAKO NBRE-LICZBA) ZAMIENIANA JEST NA GRZEBIEN C
C JAKO NAZWE PREDZKATU BEZ ARGUMENTOW
C STREFA ZACZYNA SIE OD :
C  -ARG1 ZEWNETRZNEJ KROPKI,TJ. KROPKA Z PODSTAWIENIEM OKRESLAJACYM DA
C       CZESC TWORZONEJ STREFY JAKO JEJ STREFE ZMIENNYCH
C  - ARG2 ZEWNETRZNEJ KROPKI,TJ. NIL
   TAB(IPOINT)=AXPOIN
   TAB(IPOINT-1)=IVAR+2
   TAB(IPOINT-2)=AXNIL
   TAB(IPOINT-3)=0
   M= -KFTT+NBRE
   IF (M.NE.0) GO TO 7
   K=1
   L=0
   GO TO 12
C DZIELENIE PRZEZ CORAZ NIZSZE POTEGI 10 I WYCHWYTYWANIE RESZTY JAKO KOL
C  CYFRY. ENTIER PRZESTAJE BYC ZEREM PO ZLAPANIU PIERWSZEJ CYFRY
  7 K=1000000
  8 L=M/K
   IF(L.EQ.0.AND.ENTIER.EQ.0) GO TO 19
  12 TAB(IVAR)=LETTRE+6*(L+1)
   TAB(IVAR-1)=0
   ENTIER=1
   IF(K .EQ. 1)GO TO 16
   TAB(IVAR-2)=AXPOIN
   TAB(IVAR-3)=IVAR-2
   IVAR=IVAR-4
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
  19 M=MOD(M,K)
   K=K/10
   GO TO 8
  16 TAB(IVAR-2)=AXNIL
   TAB(IVAR-3) =0
   IVAR=IVAR-4
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   ENTIER=0
   GO TO 70
C***********************************************************************
C* CAS D'UN ARBRE.....................................................*
C***********************************************************************
C STREFA ZACZYNA SIE OD :
C  - ARG1 ZEWNETRZNEJ KROPKI,TJ.ODSYLACZA DO GRZEBIENIA BEDACEGO NAZWA
C  - ARG2 ZEWNETRZNEJ KROPKI,TJ.NIL LUB PIERWSZEJ KROPKI GRZEBIENIA ARG
C "PODSTAWIENIA" KROPEK GRZEBIENIA WSKAZUJA NA PARY SWOICH KROPEK,WSKAZU
C N SPOSOB BEZPOSREDNIO NASTEPUJACE ELEMENTY TWORZONEJ STREFY JAKO ICH
C ZMIENNYCH
  20 IF(KFTT.GT.CHIFFR+2) GO TO 21
C TERM JEST ZNAKIEM
   TAB(IPOINT)=KFTT-3
   GO TO 23
  21 TAB(IPOINT) = TAB(KFTT+NOM)
  23 TAB(IPOINT-1) = 0
   ARG = TAB(KFTT+POIDS)
  22 IF(ARG.EQ.0) GO TO 40
   TAB(IPOINT-2) = AXPOIN
   TAB(IPOINT-3)=IVAR+2
   IPOINT=IVAR
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   IVAR=IVAR-4
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   TAB(IPOINT)=TERM+1
   TAB(IPOINT-1)=INST
   RESTER=TERM+1
   CALL SAUT
   TERM=RESTER-1
   KFTT=TAB(TERM)
   ARG=ARG-1
   GO TO 22
  40 TAB(IPOINT-2) =AXNIL
   TAB(IPOINT-3)=0
C***********************************************************************
C* UNIFICATION DES DEUX ARBRES PEIGNES................................*
C***********************************************************************
C CLAUSR -> DRUGI ARGUMENT UNIV
C INSTR -> STREFA ZMIENNYCH TEGO WOLANIA UNIV
C CLAUSA -> .(*X,*Y)
C  INSTA -> UTWORZONA WLASNIE STREFA
  70 IF(TAB(J).GE.0) GO TO 90
   CLAUSR=J+1
   GO TO 100
90  RESTER=J
   CALL SAUT
   CLAUSR=RESTER
 100 CLAUSA=AXPOIN
   CALL UNIFIE
   RETURN
C***********************************************************************
C* LE PREMIER ARGUMENT EST UNE VARIABLE................................*
C* VERIFICATION DE LA STRUCTURE DROITE .CALCUL DU NOMBRE D'ARGUMENTS...*
C* ET CREATION DE LA SUBSTITUTION SUBSAX POUR AXTER....................*
C***********************************************************************
C SPRAWDZENIE,CZY DRUGI ARGUMENT UNIV JEST GRZEBIENIEM
C UTWORZENIE STREFY PAR :
C (*X W .(*X,*Y) ^ STREFA ZMIENNYCH TEGO WCIELENIA .(*X,*Y) )
C DLA KAZDEJ KROPKI GRZEBIENIA ARGUMENTOW. JEST TO STREFA ARGUMENTOW TER
C ROZLOZONEGO BEDACEGO 2GIM ARGUMENTEM UNIV. ARG ZLICZA ARGUMENTY
 110 CLAUSR=CLAUSR+1
   J=TERM
   INSTA=INST
   ARG=0
   TERM=CLAUSR
   INST=INSTR
   CALL DESC
   KFTT=TAB(TERM)
   TERM1=TERM
   INST1=INST
   SUBSAX=IVAR+2
   IF(KFTT.EQ.CPOINT) GO TO 130
C NIE JEST TO GRZEBIEN. WYMAZANIE STREFY I BLAD
 120 T=2
   MI=SUBSAX-2
   DO 122 I=IVAR,MI
 122 TAB(I)=0
   IVAR=SUBSAX-2
   RETURN
130  RESTER=TERM+1
   CALL SAUT
   TERM=RESTER
   CALL DESC
   KFTT=TAB(TERM)
    IF(KFTT.EQ.CNIL) GO TO 158
   IF(KFTT.NE.CPOINT) GO TO 120
 150 ARG=ARG+1
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(IVAR)=TERM+1
   TAB(IVAR-1)=INST
   IVAR=IVAR-2
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
   GO TO 130
C***********************************************************************
C* LE NOMBRE D'ARGUMENTS EST ARG.......................................*
C* TRAITEMENT DE LA PARTIE GAUCHE......................................*
C***********************************************************************
C SPRAWDZENIE,CZY PIERWSZY ARGUMENT ZEWNETRZNEJ KROPKI DRUGIEGO ARGUMENT
C UNIV JEST GRZEBIENIEM NAZWY TERMU. NAZWE WPISUJE SIE OD RAZU DO SLOW
158  TERM=TERM1
   INST=INST1
   DEBUT=ITER
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
   KFTT=TAB(TERM)
   IF(KFTT.NE.CPOINT) GO TO 120
 160 CONTINUE
   INST1=INST
   TERM1=TERM+2
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
   KFTT=TAB(TERM)
   IF(KFTT.LT.2.OR.KFTT.GT.CHIFFR+2) GO TO 230
   IF(KFTT.GT.LETTRE+2) GO TO 180
C ENTIER=1 JESLI NAZWA ZAWIERALA LITERE (WIEC NIE JEST TO LICZBA)
   ENTIER=1
 180 IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER)=CPOINT
   TAB(ITER+1)=TAB(TERM)
   ITER=ITER+2
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN)TABMIN=IVAR-ITER
   TERM=TERM1
   KFTT=TAB(TERM)
   INST=INST1
   IF(KFTT.GE.0) GO TO 200
   CALL DESC
   KFTT=TAB(TERM)
 200 IF(KFTT.NE.CPOINT) GO TO 220
C UNLETT=1 JESLI NAZWA MA WIECEJ NIZ JEDEN ZNAK
   UNLETT=1
   GO TO 160
 220 IF(KFTT.EQ.CNIL) GO TO 240
C NIE JEST TO GRZEBIEN ZNAKOW.WYMAZAC ZE SLOWNIKA I BLAD
230  DO 232 I=DEBUT,ITER
232  TAB(I)=0
   ITER=DEBUT
   GO TO 120
240  TAB(ITER)=CNIL
   ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C***********************************************************************
C* LA STRUCTURE DE L'UNITE EST VERIFIEE ET ECRITE EN POINTS............*
C* CODAGE DE L'UNITE DANS LE DICO ET CONSTRUCTION D'AXTER..............*
C***********************************************************************
C HASHOWANIE
   NOM1 = 0
   LOCAL=DEBUT+1
   KEY=TAB(LOCAL)
   IF(TAB(LOCAL+1).EQ.CNIL) GO TO 241
   KEY=KEY+TAB(LOCAL+2)/2
   IF(TAB(LOCAL+3).EQ.CNIL) GO TO 241
   KEY=MOD(KEY+TAB(LOCAL+4),800)+1
   IF(TAB(LOCAL+5).EQ.CNIL) GO TO 241
   KEY=MOD(KEY+TAB(LOCAL+6)*2,800)+1
C DO 410 - JEDEN ZNAK BEZ ARGUMENTOW
C DO 350 - LICZBA
C DO 243 WIELE ZNAKOW LUB BEZ ARGUMENTOW
 241 IF(UNLETT.EQ.0.AND.ARG.EQ.0) GO TO 410
   IF (ENTIER.EQ.0.AND.ARG.EQ.0) GO TO 350
   IF (UNLETT.NE.0.OR.ARG.EQ.0) GO TO 243
C TU JESLI JEDEN ZNAK Z ARGUMENTAMI
   NOM1=KEY-3
   DO 242 I=DEBUT,ITER
 242 TAB(I)=0
   ITER=DEBUT
C***********************************************************************
C* CAS D'UNE UNITE COURANTE............................................*
C***********************************************************************
 243 UNLETT=0
   ENTIER=0
   ICLES=CLES(KEY)
   IF(ICLES.NE.0) GO TO 250
C LANCUCH PUSTY
   IF(UNAT .EQ. 0 ) GO TO 245
   T=1
   GO TO 430
245  CONTINUE
   CLES(KEY)=ITER
   ICLES=ITER
   GO TO 290
C***********************************************************************
C* RECHERCHE DANS LE DICTIONNAIRE......................................*
C***********************************************************************
C LANCUCH NIE PUSTY,WIEC MOZE TERM JUZ ZNANY
 250 CLAUSR=TAB(ICLES+NOM)
   CLAUSA=DEBUT
   IF(NOM1.NE.0) CLAUSA=NOM1
   CALL UNIFIE
   IF(T.EQ.1) GO TO 270
C NAZWA JEST JUZ W SLOWNIKU,WIEC NIE BEDZIE POTRZEBNA JEJ NOWA REPREZENT
   DO 261 I=DEBUT,ITER
 261 TAB(I)=0
   ITER=DEBUT
   IF(TAB(ICLES+POIDS).EQ.ARG) GO TO 400
   NOM1=TAB(ICLES+NOM)
 270 T=0
   KF=TAB(ICLES+NEXT)
   IF(KF.EQ.0) GO TO 282
   ICLES=KF
   GO TO 250
C***********************************************************************
C* CODAGE DE L'UNITE DANS LE DICTIONNAIRE .............................*
C***********************************************************************
C NIE BYLO TEJ NAZWY Z TAKA ARGUMENTOWOSCIA. TRZEBA ZAKODOWAC TERM LUB
C ZAWIESC,JESLI TO ATOME (UNAT=1)
 282 IF(UNAT.EQ.0) GO TO 284
   T=1
   GO TO 430
 284 TAB(ICLES+NEXT)=ITER
 290 IF(NOM1.NE.0) GO TO 310
   TAB(ITER+NOM)=DEBUT
   GO TO 320
 310 TAB(ITER+NOM)=NOM1
 320 IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER+POIDS)=ARG
   TAB(ITER+PRED) =0
   TAB(ITER+AXTER)=ITER+5
   TAB(ITER+NEXT) = 0
C "UCHWYT" TERMU
   TAB(ITER+5)=ITER
   ICLES=ITER
   ITER=ITER+6
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER

   IF(ARG.EQ.0) GO TO 400
C ARGUMENTY - KOLEJNE LICZBY UJEMNE
   DO 330 I=1,ARG,1
   IF(IVAR-ITER.LE.MARGE) CALL MESSAGE(1)
   TAB(ITER)=-I
 330 ITER=ITER+1
   IF(IVAR-ITER.LT.TABMIN) TABMIN=IVAR-ITER
C***********************************************************************
C* SUBSAX EXISTE ET L'UNITE EST CODEE^ ICLES EST POSITIONNE............*
C***********************************************************************
   GO TO 400
C***********************************************************************
C* CAS D'UN ENTIER.....................................................*
C***********************************************************************
C UTWORZENIE LICZBY Z CYFR W GRZEBIENIU NAZWY
 350 UNLETT=0
   I=0
   II=1
   IDEB=ITER-2
   ILET=LETTRE+8
 360 ENTIER=ENTIER+((TAB(IDEB-I-I)-ILET)/6)*II
   IF(IDEB-I-I-1.EQ.DEBUT) GO TO 380
   I=I+1
   II=II*10
   GO TO 360
C***********************************************************************
C* SUBSTITUTION DE LA VARIABLE DE UNIV.................................*
C***********************************************************************
C LICZBA REPREZENTOWANA JEST JAKO PARA :
C (TERM -> PODSTAWIENIE ^ PODSTAWIENIE = NBRE-LICZBA)
380  LOCAL=INSTA+2*TAB(J)
   TAB(LOCAL)= LOCAL-1
   TAB(LOCAL-1)=NBRE-ENTIER
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   GO TO 430
400  LOCAL=INSTA+2*TAB(J)
   TAB(LOCAL)=TAB(ICLES+AXTER)
   TAB(LOCAL-1)=SUBSAX
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
   RETURN
C TERM JEST ZNAKIEM
410  LOCAL=INSTA+2*TAB(J)
   TAB(LOCAL)=KEY-2
   TAB(LOCAL-1)=SUBSAX
   IF(LOCAL.GE.LIMITE) CALL SUBST
C WYMAZANIE ZE SLOWNIKA SWIEZEJ NAZWY UTWORZONEJ PODCZAS PRZEGLADANIA
C GRZEBIENIA.
 430 MI=ITER-1
   DO 440 I=DEBUT,MI
 440 TAB(I)=0
   ENTIER=0
   ITER=DEBUT
   RETURN
   END
   SUBROUTINE INF
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   CLAUSR=TERM
   INSTR=INST
   TERM=CLAUSR+1
   INST=INSTR
   CALL DESC
   KF=TAB(TERM)
   SEPAR=KF-NBRE
   IF(SEPAR.LE.0.OR.(KF.GT.0.AND.KF.LE.CHIFFR+2)) GO TO 20
  10 T=2
   RETURN
  20 EXPLOR=SEPAR
   TERM=CLAUSR+2
   INST=INSTR
   CALL DESC
   KF=TAB(TERM)
   SEPAR=KF-NBRE
   IF(SEPAR.GT.0.AND.(KF.LE.0.OR.KF.GT.CHIFFR+2)) GO TO 10
30  IF (EXPLOR.GT.0.AND.SEPAR.GT.0) GO TO 40
   IF(EXPLOR.LE.SEPAR) T=1
   RETURN
40  IF (EXPLOR.GE.SEPAR) T=1
   RETURN
   END
   SUBROUTINE ANCETR
   INTEGER PILMIN,TABMIN
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   COMMON/MINMIN/PILMIN,TABMIN
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,
   * ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   K=TERM+1
   L=INST
   TERM=K
   CALL DESC
   IF(TAB(TERM).EQ.PLUS.OR.TAB(TERM).EQ.MOINS) GO TO 10
   T=2
   RETURN
C***********************************************************************
C* RECHERCHE DE L'ANCETRE..............................................*
C***********************************************************************
  10 I=PILE( IBAC-4)
  12 CONTINUE
   IF(I.NE.0) GO TO 30
   T=1
   RETURN
  30 CLAUSA=PILE( I)+1
   INSTA=PILE( PILE( I-1)+2)
   CLAUSR=K
   INSTR=L
   LIMITE=IVAR
  32 CALL UNIFIE
   IF(T.EQ.0) RETURN
C***********************************************************************
C* REMISE A ZERO DES SUBSTITUTIONS ....................................*
C***********************************************************************
  40 IBAC=IBAC-1
   T=0
   KF=PILE(IBAC)
   IF(KF.GE.0) GO TO 60
   TAB(-KF) =0
   TAB(-KF-1) =0
   GO TO 40
  60 IBAC=IBAC+1
   IF(IREC-IBAC.LT.PILMIN) PILMIN=IREC-IBAC
   I=PILE( I-1)
   GO TO 12
   END
   SUBROUTINE TRLINE
C PRINT A LINE OF TRACE INFO
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   INTEGER LIMIT,LAST,LBUF(113)
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /IOCV/ LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   COMMON /IOTR/ LIMIT,LAST,LBUF
   COMMON /SCHIND/ KBLANK,ILPAR,IRPAR,ISTAR,IQMARK,ICOMMA,ISLASH
   COMMON /TRNUM/ NTR,LLAST
   IF(LAST.GE.LIMIT) GO TO 2
   LAST = LAST + 1
   DO 1 K=LAST,LIMIT
  1 LBUF(K) = KBLANK
  2 CONTINUE
   GO TO (11,12,13,14),NTR
  11 WRITE(W,91)
   GO TO 50
  12 WRITE(W,92)
   GO TO 50
  13 WRITE(W,93)
   GO TO 50
  14 WRITE(W,94)
  50 WRITE(W,90)(TAB(LBUF(K)+CODE),K=1,LIMIT)
   LAST=0
   RETURN
  90 FORMAT(1H+,10X,110A1)
  91 FORMAT(11H TRACERES: ,110X)
  92 FORMAT(11H TRACEIMP: ,110X)
  93 FORMAT(11H IMPRANC : ,110X)
  94 FORMAT(11H IMPRRES : ,110X)
   END
   SUBROUTINE TROUT(ICHART)
C ADD A CHARACTER TERM POINTER TO TRACE INFO LINE
   INTEGER LIMIT,LAST,LBUF(113)
   COMMON /IOTR/ LIMIT,LAST,LBUF
   IF(LAST.EQ.LIMIT) CALL TRLINE
   LAST = LAST+1
   LBUF(LAST) = ICHART
   RETURN
   END
   SUBROUTINE TRNAME(INAME)
C NAME OF A TERM TO TRACE LINE
C INAME - INDEX OF ID REPRESENTATION
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER POIDS,PRED,NOM
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   ICH=CHIFFR+2
   N=INAME
   IF(N.LE.ICH) GO TO 1
   N=TAB(INAME+NOM)
   IF(N.GT.ICH) GO TO 2
  1 CONTINUE
   CALL TROUT((N/6)*6 +4)
   RETURN
  2 IF(TAB(N).EQ.CNIL) RETURN
   CALL TROUT(TAB(N+1))
     N=N+2
     GO TO 2
     END
   SUBROUTINE TRNUMB(NUMB)
C CONVERT A NUMBER TO TRACE LINE FORMAT
   INTEGER LETTRE
   COMMON /CONST/ NIC(2),LETTRE
     K = 1000000
     N=NUMB
     IZERO= LETTRE+8
  1 M=N/K
   N=N-M*K
     K=K/10
   IF(M.NE.0) GO TO 2
     IF(K.NE.0) GO TO 1
   CALL TROUT(IZERO)
     RETURN
  2 CALL TROUT(IZERO+M*6)
     IF(K.EQ.0) RETURN
   M=N/K
   N= N- M*K
     K=K/10
     GO TO 2
     END
   SUBROUTINE TRTERM
C TROUT A TERM,FORCING TRLINE IF LAST.NE.0
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER ENTRE(80),ENTRE2(80),SORTIE(120),SORTI2(120)
   INTEGER LECMAX,IMPMAX,IENTRE,IENTR2,ISORTI,ISORT2,W
   INTEGER TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   INTEGER STSIZE,TOP,S(99)
   INTEGER LIMIT,LAST,LBUF(113)
   INTEGER RESTER
   INTEGER DTAB
   COMMON /RUNSYS/ DTAB
   COMMON/AUXVAR/ NIC(19),RESTER
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /DATSTR/ POIDS,PRED,NOM,AXTER,NEXT,ACPL,ACMO,CLO,SUIV,CODE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,
   * CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST,U,T,EVAL,CLAUSA,CLAUSR,INSTA,INSTR
   COMMON /TSTACK/ STSIZE,TOP,S
   COMMON /SCHIND/ KBLANK,ILPAR,IRPAR,ISTAR,IQMARK,ICOMMA,ISLASH
   COMMON /TRNUM/ NTR,LLAST
   TOP = 0
C
C TROJKI NA STOSIE (TYLKO DLA TERMOW Z ARGUMENTAMI) :
C   PRZETWARZANY ARGUMENT (SMIECI PO OSTATNIM)
C   INST
C   ILOSC POZOSTALYCH ARGUMENTOW
C
  10 CALL DESC
   KT=TAB(TERM)
C NUMBER?
     IF(KT.GT.NBRE) GO TO 20
   CALL TRNUMB(NBRE-KT)
     GO TO 52
C VARIABLE?
  20 IF(KT.GE.0) GO TO 30
   CALL TROUT(KBLANK)
   CALL TROUT(ISTAR)
   CALL TRNUMB(-KT)
   CALL TROUT(ISLASH)
   CALL TRNUMB(DTAB-INST)
   CALL TROUT(KBLANK)
     GO TO 52
C A TERM !
C PRINT NAME AND LEFT PARENTHESIS IF ANY ARGUMENTS
  30 CALL TRNAME(KT)
     NARG=TAB(KT+POIDS)
     IF(NARG.EQ.0) GO TO 52
   CALL TROUT(ILPAR)
C SAVE STATUS BEFORE RECURSION
     TOP=TOP+3
     IF(TOP.LE.STSIZE) GO TO 35
C OVERFLOW
   CALL TROUT(ISTAR)
   CALL TROUT(ISTAR)
   CALL TROUT(IQMARK)
   CALL TROUT(ISTAR)
   CALL TROUT(ISTAR)
     GO TO 50
C OK
  35 S(TOP-2) = TERM+1
     S(TOP-1)=INST
     S(TOP)=NARG
     GO TO 42
C IF ANY ARGS LEFT,RECURSION INTO THE NEXT ONE
  40 IF(S(TOP).EQ.0) GO TO 50
   CALL TROUT(ICOMMA)
   RESTER=S(TOP-2)
   CALL SAUT
   S(TOP-2) = RESTER
C
  42 S(TOP)=S(TOP)-1
   TERM=S(TOP-2)
   INST = S(TOP-1)
   GO TO 10
C END OF ARGUMENT LIST
  50 CALL TROUT(IRPAR)
     TOP=TOP-3
  52 IF(TOP.NE.0) GO TO 40
C PRINT LAST LINE OF TRACE
   IF(LLAST.NE.0) CALL TRLINE
   RETURN
   END
   SUBROUTINE IMPRAN
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,
   * AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER TERM,INST
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,
   * AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /TRNUM/ NTR,LLAST
   TERM=TERM+1
   CALL DESC
   ILE=TAB(TERM)
   IF(ILE.GT.NBRE) GO TO 1
   ILE=NBRE-ILE
   GO TO 9
  1 IF(ILE.GT.LETTRE+2.AND.ILE.LE.CHIFFR+2) GO TO 2
   T=2
   RETURN
  2 ILE=(ILE-LETTRE-8)/6
  9 KTHIS=IBAC-3
  10 IF(ILE.LE.0) RETURN
   KTHIS= PILE(KTHIS-1)
   IF(PILE(KTHIS-1).EQ.0) RETURN
   TERM=PILE(KTHIS)+1
   INST=PILE(PILE(KTHIS-1)+2)
   CALL DESC
   NTR=3
   LLAST=1
   CALL TRTERM
   ILE = ILE-1
   GO TO 10
   END
   SUBROUTINE IMPRES
   INTEGER TAB(&TAB),PILE(&PILE)
   INTEGER MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,AXNIL,AXPOIN,
   * PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   INTEGER KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,INPL,INMO,ARG,
   * DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,CFINAX,RETOUR,RESTER,
   * COMPTE,LIMITE
   INTEGER TERM,INST
   INTEGER DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /RUNSYS/ DTAB,DPILE,ITER,IVAR,IBAC,IREC
   COMMON /COMMUN/ TERM,INST
   COMMON TAB /MSTACK/ PILE
   COMMON /CONST/ MARGE,NBRE,LETTRE,CHIFFR,CARACT,CNIL,CPOINT,
   * AXNIL,AXPOIN,PLUS,MOINS,BOULOT,ERREUR,NIL
   COMMON /AUXVAR/ KEY,UNLETT,ENTIER,TERM1,INST1,SUB,LOCAL,
   * INPL,INMO,ARG,DEBUT,EXPLOR,ISTOR,SEPAR,NOP,BAS,SUBSAX,
   * CFINAX,RETOUR,RESTER,COMPTE,LIMITE
   COMMON /TRNUM/ NTR,LLAST
   COMMON /SCHIND/ KBLANK
   NTR=4
   LLAST=0
   KEEPR = RESTER
   KTHIS=IBAC-3

    GO TO 100
  10 KTHIS = PILE(KTHIS-1)

 100 CONTINUE
   IF(PILE(KTHIS-1).EQ.0) GO TO 99
   RESTER = PILE(KTHIS) +1
  11 CONTINUE
   CALL SAUT
   IF(TAB(RESTER).EQ.CNIL) GO TO 10
    IF(TAB(RESTER).EQ.CPOINT) GO TO 12
   WRITE(6,999)
   STOP ??
 999 FORMAT(25H1BAD TERM FOUND BY IMPRES)
  12 TERM=RESTER+1
   INST=PILE(PILE(KTHIS-1)+2)
   CALL DESC
   CALL TROUT(KBLANK)
   CALL TROUT(KBLANK)
   CALL TRTERM
   RESTER = RESTER+1
   GO TO 11
  99 CALL TRLINE
   RESTER=KEEPR
   RETURN
   END
   FINISH
« May 2024 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 

Powered by Plone CMS, the Open Source Content Management System

This site conforms to the following standards: